Hourly Paid Lecturer in IT

Unqualified: £21,135 - £24,943 per annum (pro rata) Qualified: £26,910 - £41,597 per annum (pro rata)

We are currently in search of enthusiastic and motivated individuals to teach on an hourly paid basis as part of the IT Department. Working as part of the team, you will be required to prepare, deliver and assess both theory and practical sessions, so you will have substantial experience of using initiative, creativity and judgement when delivering activities in an area that fits with the Curriculum.

We ask that you hold a relevant degree or equivalent industry experience, together with a PGCE certificate, or be prepared to obtain this. You should also have knowledge of curriculum delivery for IT FE and HE qualification standards from Level 1 to Level 5, and it would be ideal if you also had an understanding of Welsh Baccalaureate, New & Emerging technologies, Concepts e.g. VR, EV3 Lego Mindstorm and RPi.

We ask that you have a good understanding of core IT topics such as Programming, Networking, Hardware, Cyber Security, Databases, Game Design and project management, with a specialism in one or more of these areas, and be able to relate this to a range of learners with different levels of ability.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you!

For more information, please click the link below Job information pack

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Darlithydd TG a delir yn ôl yr awr

Digymhwyster: £21,135 - £24,943 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn (pro rata)

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig llawn cymhelliant i ddysgu ar sail tâl fesul awr yn yr Adran TG ar hyn o bryd. Wrth weithio fel rhan o dîm, byddwch yn cynllunio, darparu ac yn asesu sesiynau theori ac ymarferol, felly bydd gennych brofiad helaeth o ddefnyddio blaengarwch, creadigrwydd a phenderfyniadau da wrth gyflwyno gweithgareddau mewn maes sy’n cydweddu â’r cwricwlwm. 

Byddwch yn meddu ar radd berthnasol neu brofiad diwydiannol cyfwerth, yn ogystal â Tystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gyflawni hyn. Dylech fod â dealltwriaeth ynghylch darparu’r cwricwlwm TG ar gyfer cymwysterau Addysg Bellach ac Uwch o safon Lefel 1 i Lefel 5, ac yn ddelfrydol bydd hefyd gennych ddealltwriaeth o Fagloriaeth Cymru, technolegau newydd a ddatblygol, cysyniadau e.e. VR, EV3 Lego Mindstorm a RPi.

Gofynnwn fod gennych ddealltwriaeth dda am bynciau TG craidd megis rhaglennu, rhwydweithio, caledwedd, seiber-ddiogelwch, cronfeydd data, dylunio gemau, a rheoli prosiectau, gydag arbenigedd mewn un neu fwy o’r meysydd hyn, yn ogystal â’r gallu i gyfleu’r wybodaeth yma i ystod eang o ddysgwyr â lefelau gallu gwahanol.

Os ydych yn credu y gallwch gyfrannu at ddysgu ac addysgu yn y maes yma, hoffem glywed gennych! 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn wybodaeth isod: Pecyn Gwybodaeth Swydd

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi’i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i’w hystyried nhw ar eu gallu.