Part Time Lecturer/s in Health & Social Care (specialism in Sociology and/or Psychology)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for Part Time Lecturer(s) to join our Health, Childcare & Commercial Enterprises Department, providing sickness and/or other cover when required.  If you are interested in passing on your knowledge and experience to the next generation, or have an interest in moving into teaching, this is an excellent chance (perhaps worked around current commitments) to gain experience and access to other working opportunities.

Salary Details:  
ALS1-4 (£18.75 - £22.13 per hour) 
MG1-UP1 (£23.87 - £34.33 per hour)
Opportunity to progress onto a further scale 
UP2-UP3 (£35.59 - £36.91 per hour) 

Hours of Work:   
Variable - Hourly paid
Occasional cover when required sickness or other absence

Contract Type:  Initially fixed term to 30/06/2021

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Sunday 28th February 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd/Darlithwyr Rhan-Amser mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

(arbenigedd mewn Cymdeithaseg a/neu Seicoleg)

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Ddarlithydd/wyr rhan-amser ymuno â'n Hadran Iechyd, Gofal Plant a Mentrau Masnachol, gan gyflenwi absenoldeb salwch a/neu absenoldeb arall yn ôl yr angen. Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo'ch gwybodaeth a'ch profiad i'r genhedlaeth nesaf, neu os oes gennych ddiddordeb mewn symud i ddysgu, mae hwn yn gyfle gwych (efallai gweithio o amgylch ymrwymiadau cyfredol) i ennill profiad a mynediad at gyfleoedd gwaith eraill.

Manylion Cyflog:           
ALS1-4 (£18.75 - £22.13 yr awr)
MG1-UP1 (£23.87 - £34.33 yr awr)
Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach 
UP2-UP3 (£35.59 - £36.91 yr awr)

Oriau Gwaith:  
Amrywiol - Tâ fesul awr
Cyflenwi achlysurol pan fydd angen ar gyfer absenoldeb salwch neu absenoldeb arall

Math o Gontract:    Cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30/06/2021

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Nos Sul 28ain Chwefror 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk