Assessor in IT Users and Social Media - Apprenticeships

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an assessor/s to work with candidates in their workplace to enable them to gain the new suite of qualifications. The role will include undertaking assessments in the workplace, assisting candidates in the preparation of their portfolio of evidence, carrying out progress reviews and regularly liaising with both candidates and employers. 

Salary Details:   £14.69 - £18.25 per hour

Hours of Work:   
Variable hours - can be flexible  to suit the right candidate
As provision is growing, the number of hours is dependent on the number
of candidates.  With the right candidate in post to drive this forward, hours
are likely to increase.

Contract Type:   Hourly paid - Fixed term initially to 31 August 2021

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 28th February 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Asesydd mewn Defnyddwyr TG a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Prentisiaethau

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi asesydd/aseswyr i weithio gydag ymgeiswyr yn eu gweithle i'w galluogi i ennill y gyfres newydd o gymwysterau. Bydd y rôl yn cynnwys cynnal asesiadau yn y gweithle, cynorthwyo ymgeiswyr i baratoi eu portffolio o dystiolaeth, cynnal adolygiadau cynnydd a chysylltu'n rheolaidd ag ymgeiswyr a chyflogwyr.

Manylion Cyflog:      £14.69 - £18.25 yr awr

Oriau Gwaith:          
Oriau amrywiol - gall fod yn hyblyg i weddu i'r ymgeisydd cywir
Wrth i'r ddarpariaeth dyfu, mae nifer yr oriau yn dibynnu ar nifer yr ymgeiswyr. Gyda'r ymgeisydd iawn yn y swydd i yrru hyn ymlaen, mae'r oriau'n debygol o gynyddu.

Math o Gontract:    
Tâl fesul awr - Cyfnod penodol i ddechrau, hyd at 31 Awst 2021

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 28ain Chwefror 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk