Work Based Learning Assessor in Site Brickwork

Fixed Term until 31 August 2022

This post involves the assessment of practical skills and associated underpinning knowledge related to the NVQ programmes at levels 2 and 3 on company premises. You will be working with young people, apprentices and mature candidates wishing to obtain industry recognised competency qualifications. You will be expected to work as an integral part of our delivery and assessment team, be required to plan and organise workplace visits, support/mentor students, carry out on-site practical assessments, and maintain associated student assessment records and progress reviews at our customer sites throughout the South Wales area.

This position requires a high-level of self-motivation and organisational skills to complete a busy workload within strict timescales. You will be able to demonstrate a wide range of both practical experience and technical competence in Site Brickwork supported by the completion of a recognised apprenticeship with a minimum of five years post apprenticeship experience and appropriate technical qualifications.

Job Information Pack

Aseswr Dysgu Seiliedig ar waith mewn Bricwaith Ar Safle

Cyfnod Sefydlog tan 31 Awst 2022 /  Graddfa Gyflog 4: £21,470 - £23,825 yn codi i Raddfa Gyflog 5 £24,162 - £26,529 ar ôl cwblhau gwobr aseswyr Mae'r swydd hon yn cynnwys asesu sgiliau ymarferol a'r wybodaeth sylfaenol gysylltiedig yn ymwneud a rhaglenni NVQ ar lefelau 2 a 3 ar safle cwmni. Byddwch yn gweithio gyda phobl ifanc, prentisiaid ac ymgeiswyr aeddfed sy'n dymuno cael cymwysterau cymhwysedd a gydnabyddir gan y diwydiant. Disgwylir i chi weithio fel rhan allweddol o'n tim cyflenwi ac asesu, bydd angen i chi gynllunio a threfnu ymweliadau gweithle, cefnogi/mentora myfyrwyr, cynnal asesiadau ymarferol ar safle a chynnal cofnodion asesu myfyrwyr cysylltiedig ag adolygiadau cynnydd ar safleoedd ein cwsmeriaid ledled De Cymru.

Mae angen lefel uchel o hunan-gymhelliant a sgiliau trefnu ar gyfer y swydd er mwyn cyflawni llwyth gwaith prysur o fewn amserlenni caeth. Byddwch fedru profi bod gennych ystod eang o brofiad ymarferol a chymhwysedd technegol mewn Bricwaith ar Safle a gefnogir gan gwblhad prentisiaeth gydnabyddedig gydag o leiaf bum mlynedd o brofiad ôl-prentisiaeth a chymwysterau technegol priodol.

Pecyn Gwybodaeth Swydd