Welsh Language Support Officer (Childcare)

Part time (32 hours per week), fixed term until 30 June 2021

Welsh Language Essential (written and oral)

Job Purpose: To work as part of the Childcare team, promoting and encouraging the use of Welsh language within the classroom on a daily basis. To support learners with all aspects of Welsh development in schools and other Early Years settings whilst on work placements.

In this exciting new role you will offer opportunities for Welsh learners on childcare courses to learn, use or improve their Welsh language skills by facilitating informal programmes of activities and support them to successfully complete bilingual/Welsh-medium assessments. You will liaise with local and national practitioners to ensure vocational relevance and work with Cyfleoedd to develop further Welsh language placement, training or employment opportunities with Local Education Authorities, Mudiad Meithrin, schools, nurseries and Early Years settings.

The ideal candidate will be fluent in Welsh (written and oral) and it would be beneficial to have experience or knowledge of the use of Welsh in an Early Years/Childcare setting and using Welsh, motivating learners of all ages and backgrounds. 

Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Swyddog Cymorth y Gymraeg (Gofal Plant)

Graddfa gyflog 5: £23,436 - £25,731 y flwyddyn (pro rata)

Rhan amser (32 awr y wythnos), cytundeb tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2021

Rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol (ar bapur ac ar lafar)

Diben y Swydd: Gweithio fel rhan o’r tîm Gofal Plant i hyrwyddo, hwyluso a chynyddu defnydd pob dydd o’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Cefnogi ac annog dysgwyr gyda phob agwedd o’r Gymraeg mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar eraill pan fyddant ar leoliad gwaith.

Yn y rôl newydd cyffrous hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ar gyrsiau gofal plant i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau ac yn eu helpu nhw i gwblhau asesiadau dwyieithog/Cymraeg yn llwyddiannus. Byddwch yn cyfathrebu ag ymarferwyr lleol a chenedlaethol i sicrhau perthnasedd galwedigaethol ac yn gweithio gyda’r tîm ‘Cyfleoedd’ i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg am leoliadau gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth gydag Awdurdodau Addysg Lleol, Mudiad Meithrin, ysgolion, meithrinfeydd, a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhugl yn y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur), a fyddai’n fuddiol i gael profiad neu wybodaeth o ddefnyddio’r Gymraeg wrth weithio mewn lleoliad Blynyddoedd Cynnar/Gofal Plant, yn ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Nodwch: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell ar ffurf fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.