Hourly Paid Lecturer in Agriculture

Unqualified: GBP 21,135 - GBP 24,943 per annum (pro rata)

Qualified: GBP 26,910 - GBP 41,597 per annum (pro rata)

You will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. You will have the ability to deliver a variety of subjects relevant to the sector eg. Livestock Management, Agri Business, Plant Science and Crop Management etc.

You will possess a minimum of Level 5 qualification in an environmental subject, together with a PGCE Certificate, or be prepared to obtain this. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 29/01/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Darlithydd Amaethyddiaeth a delir yn ôl yr awr 

Digymhwyster: GBP 21,135 - GBP 24,943 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: GBP 26,910 - GBP 41,597 y flwyddyn (pro rata)

Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i ddysgu amrywiaeth o bynciau sy'n berthnasol i’r sector e.e. Rheoli Da Byw, Busnes Amaeth, Gwyddor Planhigion, Rheoli Cnydau, a.y.b.   

Byddwch gennych o leiaf cymhwyster lefel 5 mewn pwnc amgylcheddol, yn ogystal â Thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gyflawni hyn. Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 29/01/2021

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.