Hourly Paid Lecturer in Animal Care

Unqualified: GBP 21,135 - GBP 24,943 per annum (pro rata)

Qualified: GBP 26,910 - GBP 41,957 per annum (pro rata)

You will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. You will have the ability to teach a wide range of both practical and theory topics across a range of levels from Level 1 to Level 5 Animal Studies. 

You will possess a minimum of Level 5 qualification in a related subject, together with a PGCE Certificate, or be prepared to obtain this. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 19/01/2021

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Darlithydd a delir yn ol yr awr mewn Gofal Anifeiliaid
Digymhwyster: GBP 21,135 - GBP 24,943 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: GBP 26,910 - GBP 41,957 y flwyddyn (pro rata)

Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i addysgu ystod eang o bynciau ymarferol a rhai theori ar draws ystod o lefelau o lefel 1 i lefel 5 astudiaethau anifeiliaid. 

Bydd gennych gymhwyster lefel 5 o leiaf mewn pwnc cysylltiedig, ynghyd â thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gael y cymhwyster hwn. Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth myfyrwyr eang ac amrywiol byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth am swyddi isod: 

Pecyn gwybodaeth

Dyddiad cau: 19/01/2021

Sylwch: Cynhelir cyfweliadau o bell drwy gynadledda fideo felly mae angen mynediad i GYFRIFIADUR/dyfais gyda gwefr.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr.  Rydym yn cymhwyso proses drylwyr o wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad manylach y DBS ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestru fel athro AB gyda Chyngor y gweithlu addysg.