Lecturer in Health and Social Care (0.6FTE)

Maternity cover until December 2021  

Unqualified: £20,570 - £24,276 per annum (pro rata)
Qualified: £24,807 - £40,485 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic Curriculum team at Bridgend College. As a Lecturer, you will plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of learning programmes effectively and efficiently on our Health and Social Care curriculum provision.

This job role requires teaching across Access and HE programmes, so the ideal candidate will have recent relevant industry or subject experience within the Health and Social Care sector, a clear understanding of FE and HE education together with a PGCE Certificate, or be prepared to obtain this. You will have a proven record of teaching and delivering on a range of levels, along with developing and organising work-related materials. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack below: Job Information Pack 

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (cyfwerth â 0.6 gwaith amser llawn)

Cyfnod penodol hyd at Ragfyr 2021 dros gyfnod mamolaeth

Digymhwyster: £20,570 - £24,276 y flwyddyn (pro rata)
Cymwysedig: £24,807 - £40,485 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm cwricwlwm angerddol a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont. Fel darlithydd, byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn gwerthuso ac yn cyflwyno cynnwys y cwricwlwm mewn modd effeithiol ac effeithlon yn ein hadran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Fel rhan o’r swydd hon, bydd rhaid addysgu ar draws rhaglenni Mynediad ac Addysg Uwch, felly bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad perthnasol diweddar yn y diwydiant neu’r pwnc Iechyd a Gofal Cymdeithasol, dealltwriaeth eglur o Addysg Bellach ac Uwch, yn ogystal â thystysgrif TAR, neu’n barod i ennill hon. Bydd gennych record brofedig o addysgu a chyflwyno amrywiaeth o lefelau, yn ogystal â datblygu a threfnu adnoddau dysgu. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i uniaethu â grwp eang ac amrywiol o fyfyrwyr, fe fyddwch yn angerddol am ysgogi pob dysgwr.

Os ydych yn credu y gallwch gyfrannu at ddysgu ac addysgu yn y maes yma, hoffem glywed gennych! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn wybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell trwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais â gwe-gamera.