Lecturer in IT (0.5FTE - 0.8FTE)

Part time position

(Flexible hours are available between 0.5FTE and 0.8FTE - 18.5 hours and 29.6 hours per week)

Fixed term until 31st December 2021

Unqualified: £20,570 - £24,276 per annum (pro rata)

Qualified: £24,807 - £40,485 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity for a specialist part time Lecturer in IT at Bridgend College to join a fantastic, highly motivated team.

As a Lecturer in IT, you will have substantial experience of using initiative, creativity and judgement when delivering activities in an area that fits with the Curriculum. We ask that you have a good understanding of core IT topics such as Programming, Networking, Hardware, Cyber Security, Databases, Game Design and project management, with a specialism in one or more of these areas, and be able to relate this to a range of learners with different levels of ability.

You should have knowledge of curriculum delivery for IT FE and HE qualification standards from Level 1 to Level 5, and it would be ideal if you also had an understanding of Welsh Baccalaureate, New & Emerging technologies, such as VR, EV3 Lego Mindstorms and RPi.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you!

For more information, please click the link below Job information pack

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Darlithydd TG

Swydd rhan amser (Oriau hyblyg cyfwerth â rhwng 0.5 a 0.8 gwaith amser llawn ar gael - rhwng 18.5 - 29.6 awr yr wythnos)

Cyfnod penodol hyd at 31 Rhagfyr 2020

Digymhwyster: £20,570 - £24,276 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: £24,807 - £40,485 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i Ddarlithydd TG arbenigol rhan amser ymuno â thîm arbennig a chryf ei gymhelliad yng Ngholeg Penybont.

Fel Darlithydd TG, bydd gennych brofiad helaeth o ddefnyddio blaengarwch, creadigrwydd a phenderfyniadau da wrth gyflwyno gweithgareddau mewn maes sy’n cydweddu â’r cwricwlwm. Gofynnwn fod gennych ddealltwriaeth dda o Godio, Rhaglennu, Rhwydweithio, Caledwedd, Seiberddiogelwch, Cronfeydd Data, Datblygu a Dylunio Gemau, a’ch bod chi’n gallu cyflwyno hyn i amrywiaeth o ddysgwyr o wahanol lefelau gallu.

Dylech fod â gwybodaeth am sut i gyflwyno cwricwlwm ar gyfer safonau cymhwyster TG Addysg Bellach ac Addysg Uwch o Lefel 1 i Lefel 5, ac fe fyddai’n ddelfrydol pe bai dealltwriaeth o Fagloriaeth Cymru, technolegau newydd sy’n datblygu, cysyniadau e.e. VR, EV3 Lego Mindstorm, RPi.

Os credwch y gallwch gyfrannu at y dysgu a’r addysgu yn y maes hwn, hoffwn glywed gennych!

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod: Pecyn gwybodaeth swydd.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi’i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i’w hystyried nhw ar eu gallu.