Hourly Paid Lecturer in Sociology

Unqualified: £20,570 - £24,276 per annum (pro rata, hourly paid)
Qualified: £24,807 - £40,485 per annum (pro rata, hourly paid)

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic Curriculum team at Bridgend College. As an Hourly Paid Lecturer, you will plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of learning programmes effectively and efficiently on our AS Sociology Course. 

The ideal candidate will have experience in teaching and delivering AS Level Sociology and a proven record of developing and organising work related materials. Experience of teaching and delivering on the AS course content is desirable. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds.

Please note, this an hourly paid contract which means that hours are offered on a casual basis to fit the needs of the service and so may vary, however, the current teaching hours are: 

Monday and Wednesday 1pm - 3pm (4 hours per week) to cover maternity until January 2022. 

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack 

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Interviews will be held on 10th December 2020.

Darlithydd Cymdeithaseg a delir yn ôl yr awr

Digymhwyster: £20,570 - £24,276 y flwyddyn (pro rata, tâl yn ôl yr awr)
Cymwysedig: £24,807 - £40,485 y flwyddyn (pro rata, tâl yn ôl yr awr)

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm cwricwlwm angerddol a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont. Fel darlithydd a delir yn ôl yr awr, byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn gwerthuso ac yn cyflwyno cynnwys ein cwrs UG Cymdeithaseg mewn modd effeithiol ac effeithlon.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o addysgu a chyflwyno cwrs Cymdeithaseg Lefel UG, a record brofedig o ddatblygu a threfnu adnoddau dysgu. Mae profiad o addysgu a darparu cynnwys y cwrs UG yn ddymunol. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir.

Noder, contract a delir fesul awr yw hwn, sy'n golygu caiff oriau eu cynnig ar sail achlysurol er mwyn bodloni anghenion y gwasanaeth, felly gallant amrywio. Fodd bynnag, yr oriau addysgu ar hyn o bryd yw: 

Dydd Llun a Dydd Mercher 1yp - 3yp (4 awr yr wythnos) i gyflenwi yn ystod tymor mamolaeth hyd at fis Ionawr 2022. 

Os ydych yn credu y gallwch gyfrannu at ddysgu ac addysgu yn y maes yma, hoffem glywed gennych! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn wybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell drwy fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe gamera.

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar y 10fed o Ragfyr 2020.