Covid Marshall (2 x Term-time Only Posts)

Do you enjoy working with young people and have excellent communication skills?  Do you have excellent customer service skills and enjoy being active?  If so, this could be the role for you:

Salary Details:   £11.26 per hour (Fixed Rate)

Hours of Work:
37 hours per week (Monday to Friday - 08.45am to 5.00pm)
Working hours are all during College term time weeks only.

Contract Type:  Hourly Paid - fixed term to 30/06/2021

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Sunday 29th November 2020

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Swyddog Covid

(2 x Swydd yn ystod y Tymor yn Unig)

Ydych chi'n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc ac mae gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol? Oes gennych chi sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol ac yn mwynhau bod yn brysur? Os felly, gallai hon fod y rôl i chi:

Manylion Cyflog:   £11.26 yr awr (Cyfradd Sefydlog)

Oriau Gwaith:
37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener - 08.45yb i 5.00yp)
Mae'r oriau gwaith i gyd yn ystod wythnosau tymor y Coleg yn unig.

Math o Gontract:   Tâl fesul awr - cyfnod penodol hyd 30/06/2021

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 29ain Tachwedd 2020

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk