Lecturer in Counselling

Pembrokeshire College is looking for an enthusiastic individual to become a part of our Counselling teaching team. 

Salary Details:   
Scale: ALS1-4 (£18.26 - £21.54 per hour - without teaching  qualification)     MG1-UP1 (£22.02 - £33.42  per hour - with teaching qualification)
Opportunity to progress onto a further scale
UP2-UP3 (£34.66– £35.93 per hour)

Hours of Work:   
6 hours per week during term time (total of 160 hours per year)

Contract Type:    Hourly Paid – Permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Tuesday 1st December 2020

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd Cwnsela

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ddod yn rhan o'n tîm addysgu Cwnsela.

Manylion Cyflog:
Graddfa: ALS1-4 (£18.26 - £21.54 yr awr - heb gymhwyster dysgu)
MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr  - gyda chymhwyster dysgu)      
Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach
UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 yr awr)

Oriau Gwaith:               
6 awr yr wythnos yn ystod y tymor (cyfanswm o 160 awr y flwyddyn)

Math o Gontract:    Tâl fesul awr - Parhaol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Fawrth 1af Rhagfyr 2020

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk