Gower College Swansea

Lecturer in Horticulture / Landscaping and Eco Construction - Schools Programme

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£20,570.00 - £37,644.00 Per Annum
Posted
18 Nov 2020
Closes
02 Dec 2020
Ref
NOV20201954
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Location: Swansea

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: LecturerLandscaping-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen to support the growth of the Landscape school at the College.   To support this growth we are looking for a passionate and highly motivated individual to teach Horticulture / Landscaping and Eco Construction skills as part of the Post 16 provision and Schools Programme.

The College offers C&G Level 1 and Level 2 qualification in Horticulture and is looking to develop the area of Eco Construction for its Post 16 learners.

We also offer the Schools programme which is designed for learners aged 14-16 who are referred to the College from local secondary schools. Some of the learners have challenging behaviour or are disengaged from learning in a traditional setting. Many are considered at risk of becoming NEET.

We are looking for people with enthusiasm and passion for “the outdoors / sustainability” Horticulture / Landscaping and Eco Construction and the ability to share their skills and experiences with the learners.

The successful candidate will possess excellent learner management skills coupled with the tenacity, commitment and patience to deal with a variety of learners, many with ALN and challenging behaviour.  Classroom support is provided for these students.

You will be required to be develop creative teaching experiences employing a variety of teaching methods to motivate and inspire the learners in a range of vocational settings.

As a clear and confident communicator, you will have the ability to create a positive learning environment and support a learner’s potential regardless of their starting point.

An ideal candidate will possess a range of industry specific qualifications and recent experience of working in a relevant role. You will be required to teach across a range of courses and exam boards, including BTEC, City and Guilds and Agored. You will possess/or be prepared to work towards a recognised teaching qualification and be able to adapt your teaching style to meet the needs of a variety of different abilities.

For an informal chat, please contact Lynn Burrows, Manager for Schools on 01792 284096.
This post is offered as either a full time or 2 x part time posts.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Darlithydd mewn Garddwriaeth / Tirlunio ac Adeiladu Eco - Rhaglen Ysgolion Reference: NOV20201957

Expiry date: 23:59, 02 December 2020

Location: Tycoch, Abertawe Salary: £20,570.00 - £37,644.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: LecturerLandscaping-JDPS(Cy).doc

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn cymwysedig, ymroddgar a brwdfrydig i addysgu sgiliau Tirlunio a Garddwriaeth i ddysgwyr ôl-16 yn ogystal ag ar ein rhaglen Academi Iau.  Cynlluniwyd y rhaglen ar gyfer dysgwyr 14-16 oed sydd wedi cael eu hatgyfeirio i’r Coleg gan ysgolion uwchradd lleol. Mae gan rhai o’r dysgwyr ymddygiad heriol tra bod rhai yn ei chael hi’n anodd dysgu mewn amgylchedd traddodiadol. Mae llawer o’r dysgwyr mewn perygl o fod yn NEET.

Bydd gofyn i chi ddarparu ac asesu ystod eang o bynciau sy’n gysylltiedig â garddwriaeth ac eco-adeiladu ar sail rhaglenni ysgol ac addysg ôl 16.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rheoli dysgwyr ardderchog ynghyd â dycnwch, ymrwymiad ac amynedd er mwyn delio ag amrywiaeth o ddysgwyr, gyda llawer ohonynt ag ymddygiad heriol.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio ystod eang o strategaethau addysgu a dysgu i ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr. Bydd gofyn i chi fod yn greadigol, yn hyblyg ac yn hyderus, er mwyn darparu unedau galwedigaethol mewn amrywiaeth o leoliadau.

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i greu amgylchedd ddysgu positif ac yn gallu cefnogi potensial myfyriwr beth bynnag yw ei fan cychwyn. Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â rôl tiwtor personol.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â brwdfrydedd ac angerdd dros y pwnc a’r gallu i gyfleu hyn i’r dysgwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ystod o gymwysterau sy’n benodol i’r diwydiant a phrofiad o weithio mewn rôl berthnasol gyda dysgwyr cyfnod allweddol pedwar. Bydd gofyn i chi addysgu ar draws ystod eang o gyrsiau a byrddau arholi, gan gynwys BTEC, City and Guilds ac Agored. Bydd gennych gymhwyster asesi perthnasol a byddwch yn barod i weithio tuag at ennill cymhwyster addysgu cydnabyddedig. Byddwch hefyd yn gallu addasu eich dulliau addysgu i ddiwallu anghenion ystod eang o alluoedd gwahanol.

I gael sgwrs anffurfiol am y rôl, ffoniwch Lynn Burrows ar Ffôn: 01792 284096.
Cynigir y swydd hon naill ai fel swydd amser llawn neu 2 x swydd ran amser.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.