Work Based Learning Assessor: Light and Heavy Vehicle Repair

37 hours per week.  

Salary Scale 4 points 21-24: GBP 20,825 - GBP 23,109

Rising to Salary Scale 5/6 points 25 - 31: GBP 23,436 - GBP 28,386  on completion of assessor awards (plus a market supplement of GBP 2,500 per annum)

Working with young people, apprentices and mature candidates you will become an integral part of the Work-Based Assessor delivery and assessment team.

You will be responsible for assessing NVQ (QCF) up to Level 3, in the workplace, in Vehicle Systems Maintenance and Repair Engineering. We ask that you will have recent occupational competence in repair experience in Heavy/Light Vehicle Maintenance and construction plant maintenance is desirable.

You will be educated to QCF Level 3 or equivalent and have relevant assessor awards or be prepared to undertake training to achieve within the first six months of employment. You will be required to visit employers across a wide geographical area.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award-winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #24 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Up to 32 days annual leave!
 • Free access to the Gym suite
 • Free Pilates & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

For further information relating to the role, please click on the link below:

Job Information Pack

Please Note: The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and you will be required to register with the Education Workforce Council (EWC) prior to commencing with us as a Work-Based Learning Practitioner.

Aseswr Dysgu Seiliedig ar Waith: 

Atgyweirio Cerbydau Ysgafn a Thrwm Llawn-amser/Contact Parhaol; 37 awr yr wythnos.  Graddfa Gyflog 4 pwyntiau 21-24: £20,825 - £23,109 

Yn codi i Raddfa Gyflog 5/6 pwyntiau 25 - 31: £23,436 – £28,386 ar ôl cwblhau dyfarniadau aseswyr (yn ogystal â thaliad atodol o £2,500 y flwyddyn ar sail y farchnad)

Wrth weithio gyda phobl ifanc, prentisiaid ac ymgeiswyr hyn, byddwch yn dod yn rhan annatod o’r tîm darparu ac asesu Dysgu Seiliedig ar Waith.

Byddwch yn gyfrifol am asesu NVQ (QCF) i fyny at Lefel 3, yn y gweithle, yn y maes Peirianneg Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Cerbydau. Gofynnwn fod gennych brofiad galwedigaethol diweddar yn cynnal a chadw cerbydau trwm/ysgafn, ac mae profiad o gynnal a chadw peiriannau adeiladwaith hefyd yn ddymunol.

Byddwch yn addysgedig at lefel QCF Lefel 3 neu gyfwerth, a bydd y dyfarniadau aseswr perthnasol gennych, neu byddwch yn barod i ymgymryd â hyfforddiant i ennill y rhain yn ystod eich chwe mis cyntaf yn y swydd. Bydd yn ofynnol i chi ymweld â chyflogwyr ar hyd a lled ardal fawr.

Pam Coleg Penybont?

Rydyn ni’n goleg addysg bellach y rhoddwyd dyfarniad Dwbl Rhagorol iddo gan Estyn yn ddiweddar. Rydyn ni’n falch o’r ffaith ein bod ni’n goleg arobryn a, dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi ennill llwyth o wobrau – fel dysgwyr, staff, ac fel coleg cyfan, gan gynnwys cael ein rhoi yn y 24ain safle ar restr y Times o’r 100 lle gorau i weithio!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • I fyny at 32 diwrnod o wyliau blynyddol!
 • Mynediad am ddim i’r gampfa 
 • Sesiynau Pilates a Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Cyflogeion – i roi cefnogaeth a chyngor ynghylch unrhyw bynciau iechyd, personol a phroffesiynol

I gael fwy o wybodaeth am y rôl, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion, a bydd gofyn i chi gofrestru fel ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn i chi ddechrau gweithio gyda ni.