Hourly Paid Lecturer (HPL) in Engineering - CAD

Unqualified: GBP 20,570- GBP 24,276 per annum (pro rata)

Qualified: GBP 24,807- GBP 40,485 per annum (pro rata)

The Opportunity

We believe that every person has a chance to be the best they can be for themselves and the best they can be for others. Bridgend College offers you a unique opportunity to work within an environment where you can educate and inspire the next generation and lead them to be all they can be. 

Currently, our new state of the art STEAM Academy is under construction on our Pencoed Campus, with completion due for the next academic year in September 2021. This exciting new building will accommodate teaching, learning and support facilities for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

The Academy will be a flagship for showcasing 21st century teaching and learning, bringing economic and cultural growth to the Bridgend County Borough area. This is in line with a bid to develop further employment and training opportunities in the region, in keeping with Welsh Government’s strategic priorities.

As a HPL in CAD you will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. 

About You

The ideal candidate will be educated to Level 4 standard and possess a PGCE Certificate, or be prepared to obtain this. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

You will also have a strong awareness and knowledge of the Engineering sector.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 30/11/2020

About Bridgend College

We are officially a ‘Double Excellent’ College?. 

Bridgend College was listed as number 24 in The Sunday Times Best 100 Not For Profit Organisations? to work for 2020. CEO & Principal Simon Pirotte was crowned Director of the Year Public/Third Sector at the IoD Awards, 2018. And most recently, Bridgend College was announced winner of ‘FE College of the year’ by TES FE Awards 2019.

We are committed to every individual staff member’s continued professional development (CPD). 

Be All That You Can Be.

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Darlithydd Peirianneg a delir yn ôl yr awr – CAD

Digymhwyster: £20,570 - £24,276 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: £24,807 - £40,485 y flwyddyn (pro rata)

Y Cyfle

Rydyn ni’n credu bod gan bawb gyfle i fod y gorau y gallant fod er lles eu hunain, ac i fod y gorau y gallant fod er lles eraill. Mae Coleg Penybont yn rhoi cyfle unigryw i chi weithio mewn  amgylchedd lle gallwch addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf a’u harwain nhw i fod yn bopeth y gallant fod. 

Ar hyn o bryd, mae ein Hacademi STEAM newydd o’r radd flaenaf yn cael ei hadeiladu ar ein Campws Pencoed, yn barod am y flwyddyn academaidd nesaf sy’n cychwyn ym mis Medi 2021. Bydd yr adeilad cyffrous newydd hwn yn gartref i gyfleusterau dysgu, addysgu a chefnogi ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg.

Bydd yr Academi fanerlong ar gyfer arddangos dysgu ac addysgu o’r 21ain ganrif, gan ddod â thyfiant economaidd a diwylliannol i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn unol â’r ymdrech i ddatblygu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yn y rhanbarth, yn unol â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.

Fel darlithydd CAD a delir yn ôl yr awr, byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno ac yn gwerthuso cynnwys y cwrs gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod eang o raglenni llawn- a rhan-amser. 

Amdanoch Chi

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyddysg at safon Lefel 4, ac yn meddu ar Dystysgrif TAR neu’n barod i gyflawni hyn. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i uniaethu â phoblogaeth amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn angerddol am ysgogi pob dysgwr.

Bydd gennych hefyd ymwybyddiaeth a gwybodaeth gadarn am y sector Peirianneg.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad Cau: 30/11/2020

Am Goleg Penybont

Rydyn ni’n swyddogol yn goleg ‘Dwbl Rhagorol’. 

Rhoddwyd Coleg Penybont yn y 24ain safle ar restr y Sunday Times o’r 100 sefydliad nid-er-elw gorau i weithio iddynt yn 2020. Enillodd y Pennaeth a Phrif Weithredwr Simon Pirotte y wobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn yn y Trydydd Sector yn seremoni wobrwyo IoD yn 2018. Enillodd y Coleg wobr Coleg Addysg Bellach y Flwyddyn yn seremoni wobrwyo Addysg Bellach TES yn 2019.

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus pob un aelod staff. 

Byddwch Bopeth y Gallwch Fod.

Noder: Caiff y cyfweliad ei gynnal o bell trwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais â gwegamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.