Lecturer Sport & Public Services

Pembrokeshire College has an opportunity for a lecturer to join the Sport and Public Services department teaching on a variety of courses within these subject areas.

Lecturer Sport & Public Services

Salary Details: Scale: ALS1-4 (£18.26 - £21.54 per hour - without teaching qualification)
MG1-UP1 (£22.02 - £33.42  per hour - with teaching qualification)       Opportunity to progress onto a further scale
UP2-UP3 (£34.66– £35.93 per hour)

Hours of Work: Part - time variable hours (hours to be confirmed)

In the main hours will be timetabled in advance (once confirmed) but occasional sickness cover may be required at short notice.

Contract Type: Hourly paid—initially fixed term to 30/06/2021

Qualifications:

  • Hold a relevant Degree in Sport/Physical Education or Public Services related qualification at a minimum Level 6 and have substantive knowledge within these subject areas.
  • If you do not already hold an appropriate teaching qualification such as, PGCE, AET or A1 Assessing Award you may be required to undertake and achieve this during your employment, dependent on the length of contract offered and number of hours undertaken.

You will ideally be an experienced lecturer who is able to plan and deliver theoretical and practical teaching sessions and undertake the role of course tutor within the curriculum areas.   You will be required to teach level 1, 2 & 3 courses in Sport and Public Services and ideally have substantive knowledge within these subject areas.

As part of the College’s blended learning programmes, it is likely that you will be required to teach learners remotely.  You will therefore be IT literate and confident with engaging with technology for teaching.  Experience of remote delivery of learning would be advantageous.

Please refer to the attached advert and job description for full details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Closing Date: Midnight, Sunday 22 November 2020
Proposed Interview Date: Thursday 3 December 2020

(please note, it is highly likely that the interview process will take place remotely).

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk


Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle i ddarlithydd ymuno â'r adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus gan ddysgu ar amrywiaeth o gyrsiau yn y meysydd pwnc hyn.

Darlithydd Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Manylion Cyflog:
Graddfa: ALS1-4 (£18.26 - £21.54 yr awr - heb gymhwyster addysgu)
MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr - gyda chymhwyster addysgu)
Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach
UP2-UP3 (£34.66- £35.93 yr awr)

Oriau Gwaith:
Oriau amrywiol rhan-amser (oriau i'w cadarnhau)
Yn gyffredinol, bydd oriau’n cael eu hamserlennu ymlaen llaw (ar ôl         cadarnhau) ond efallai y bydd angen cyflenwi yn ystod cyfnodau o absenoldeb salwch o bryd i'w gilydd ar fyr rybudd.

Math o Gontract: Tâl fesul awr - cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30/06/2021

Cymwysterau:

  • Meddu ar Radd berthnasol mewn Chwaraeon/Addysg Gorfforol neu gymhwyster perthnasol mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ar o leiaf Lefel 6 gyda gwybodaeth sylweddol yn y meysydd pwnc hyn.
  • Os nad oes gennych gymhwyster dysgu priodol fel y cymhwyster TAR, AET neu gymhwyster Asesu A1 efallai y bydd gofyn i chi gyflawni hyn yn ystod eich cyflogaeth, yn dibynnu ar hyd y contract a gynigir a nifer yr oriau dysgu.

Yn ddelfrydol, byddwch yn ddarlithydd profiadol sy'n gallu cynllunio a darparu sesiynau addysgu theori ac ymarferol ac ymgymryd â rôl tiwtor cwrs o fewn meysydd y cwricwlwm. Bydd gofyn i chi ddysgu cyrsiau lefel 1, 2 a 3 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn ddelfrydol bydd gennych wybodaeth sylweddol yn y meysydd pwnc hyn.

Fel rhan o raglenni dysgu cyfunol y Coleg, mae'n debygol y bydd gofyn i chi ddysgu dysgwyr o bell. Felly byddwch yn llythrennog mewn TG ac yn hyderus wrth ymgysylltu â thechnoleg ar gyfer addysgu. Byddai profiad o ddarparu dysgu o bell yn fanteisiol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 22 Tachwedd 2020
Dyddiad Cyfweld Arfaethedig: Dydd Iau 3 Rhagfyr 2020

(nodwch, mae'n debygol iawn y bydd y broses gyfweld yn digwydd o bell).

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk