Bilingual Facilitator in Childcare

Part time (32 hours per week), fixed term until 30 June 2021

Welsh Language Essential (written and oral)

Job Purpose: To work within the Childcare team, to promote, facilitate and increase the use of Welsh language within the classroom on a daily basis. To support and encourage learners with all aspects of Welsh language in schools and other Early Years settings when they are on work placements.

In this role you will offer opportunities for Welsh learners on childcare courses to learn, use or improve their Welsh language skills by facilitating informal programmes of activities and support them to successfully complete bilingual/Welsh-medium assessments. You will liaise with local and national practitioners to ensure vocational relevance and work with Cyfleoedd to develop further Welsh language placement, training or employment opportunities with Local Education Authorities, Mudiad Meithrin, schools, nurseries and Early Years settings.

The ideal candidate will be fluent in Welsh (written and oral) and have recent experience of working in a Early Years/Childcare setting and using Welsh within this setting. You will have emotional resilience with working with students in challenging situations and the ability to motivate learners of all ages and backgrounds. 

Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Hwylusydd Dwyieithog yn yr adran Gofal Plant

Graddfa gyflog 5: £23,436 - £25,731 y flwyddyn (pro rata)

Rhan amser (32 awr y wythnos), cytundeb tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2021

Rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol (ar bapur ac ar lafar)

Diben y Swydd: Gweithio fel rhan o’r tîm Gofal Plant i hyrwyddo, hwyluso a chynyddu

defnydd pob dydd o’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Cefnogi ac annog dysgwyr gyda phob agwedd o’r Gymraeg mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar eraill pan fyddant ar leoliad gwaith.

Yn y rôl hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg ar gyrsiau gofal plant i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau ac yn eu helpu nhw i gwblhau asesiadau dwyieithog/Cymraeg yn llwyddiannus. Byddwch yn cyfathrebu ag ymarferwyr lleol a chenedlaethol i sicrhau perthnasedd galwedigaethol ac yn gweithio gyda’r tîm ‘Cyfleoedd’ i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg am leoliadau gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth gydag Awdurdodau Addysg Lleol, Mudiad Meithrin, ysgolion, meithrinfeydd, a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhugl yn y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur), gyda phrofiad diweddar o weithio mewn lleoliad Blynyddoedd Cynnar/Gofal Plant ac o ddefnyddio’r Gymraeg yn y lleoliad hynny. Byddwch yn emosiynol wydn wrth weithio gyda myfyrwyr mewn sefyllfaoedd heriol, a bydd y gallu gennych i ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir. 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Nodwch: Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell ar ffurf fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.