Lecturers in English or Maths

Pembrokeshire College is looking for the following to join our Faculty of A Levels & Skills;

Lecturer in Maths (Absence Cover)/

Lecturer in Maths Welsh Medium (Maternity Cover) 

Lecturer in English (Absence Cover)

The College offers a full GCSE resit programme and is committed to giving its learners another chance at securing the grades that they need for progression.

If you are interested in joining our team of enthusiastic and experienced skills lecturers and are able to provide short to medium term absence cover, then please get in touch using the details below.

Salary Details:                
Scale: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 per hour) 
Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 per hour)

Hours of Work: 
Part time - initially up to 5 teaching hours per week (per subject) - days/
times to be agreed

Contract Type: 
Hourly paid - Fixed term to 30/06/2021 (for absence cover)
Hourly paid - Fixed term to 31/10/2021 (for maternity cover)

For an informal discussion of the post please contact Yvonne Swan, Curriculum Manager for Skills, on yvonne@pembrokeshire.ac.uk or on 01437 753397

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Sunday 1st November 2020

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am y canlynol i ymuno â'n Cyfadran Lefel A a Sgiliau;

Darlithydd Mathemateg (Cyflenwi Absenoldeb)

Darlithydd Mathemateg Cyfrwng Cymraeg (Cyflenwi Mamolaeth)

Darlithydd Saesneg (Cyflenwi Absenoldeb)

Mae'r Coleg yn cynnig rhaglen ail-sefyll TGAU lawn ac wedi ymrwymo i roi cyfle arall i'w ddysgwyr sicrhau'r graddau sydd eu hangen arnynt ar gyfer dilyniant.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm o ddarlithwyr sgiliau brwdfrydig a phrofiadol ac yn gallu cyflenwi cyfnodau absenoldeb tymor byr i ganolig, yna cysylltwch gan ddefnyddio'r manylion isod.

Manylion Cyflog:  
Graddfa: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr) Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach  UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 yr awr)

Oriau Gwaith:       
Rhan-amser - hyd at 5 awr o ddysgu yr wythnos i ddechrau (fesul pwnc) - diwrnodau/amseroedd i'w cytuno

Math o Gontract:
Tâl fesul awr - cyfnod penodol tan 30/06/2021 (ar gyfer cyflenwi  absenoldeb) 
Tâl fesul awr - cyfnod penodol tan 31/10/2021 (ar gyfer cyflenwi cyfnod mamolaeth)

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch ag Yvonne Swan, Rheolwr Cwricwlwm ar gyfer Sgiliau: yvonne@pembrokeshire.ac.uk neu ar 01437 753397

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 1af Tachwedd 2020

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk