Employability Administrator (Employment Bureau) Absence Cover

The Employability Team at Pembrokeshire College delivers a range of support for both young people, and unemployed adults in Pembrokeshire.  Currently there is a vacancy for an Employability Administrator to join the team to cover a period of absence.

Salary Details:   Scale: BS12-18 (£18,105—£20,552 pro rata)

Hours of Work:  37 hours worked over 5 days (Monday– Friday)

Contract Type:   Full-time - salaried, fixed term until 30th April 2021

Holiday Entitlement:  28 days’ annual leave plus 8 bank holidays per year

Qualifications:  
You will be educated to a minimum level 2 in an IT related qualification

Experience:   
Highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite is essential. Experience of working supporting employers would be an advantage.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants. All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Closing Date: Midnight, Sunday 8th November 2020

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Gweinyddwr Cyflogadwyedd (Biwro Cyflogaeth)

Cyflenwi Absenoldeb

Mae'r Tîm Cyflogadwyedd yng Ngholeg Sir Benfro yn darparu ystod o gymorth i bobl ifanc ac oedolion  di-waith yn Sir Benfro. Ar hyn o bryd mae swydd wag i Weinyddwr Cyflogadwyedd ymuno â'r tîm i gyflenwi cyfnod o absenoldeb.

Manylion Cyflog:   Graddfa: BS12-18 (£18,105— £20,552 pro rata)

Oriau Gwaith:   37 awr o waith dros 5 diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener)

Math o Gontract:
Llawn-amser, cyflogedig, cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2021

Hawl Gwyliau:       
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc y flwyddyn

Cymwysterau:       
Byddwch wedi cael eich addysgu i isafswm lefel 2 mewn cymhwyster sy'n gysylltiedig â TG

Profiad:  
Mae bod yn hynod hyfedr gyda'r defnydd o Microsoft Office Suite yn hanfodol. Byddai profiad o weithio yn cefnogi cyflogwyr yn fantais.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 8fed Tachwedd 2020

 I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk