Gower College Swansea

Finance Cashier

4 days left

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£20,570.00 - £22,392.00 Pro Rata
Posted
16 Oct 2020
Closes
30 Oct 2020
Ref
OCT20208355
Job Function
Finance
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits:

28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: FinanceCashierJDPS-Oct20-re-adwelshdesirable.doc

An exciting opportunity has arisen to join our busy Finance team supporting the receipt and processing of all college’s daily income.  

Responsible for processing and monitoring income, duties will include preparing daily income sheets, cash and cheques, in addition to reconciling online enrolment fees and credit card takings.

With previous experience of using a finance general ledger system and working within an office environment, ideally within a finance department or a Cashier role, you will possess 5 GCSE’s (grades A-C) including Maths and English or equivalent and have excellent IT skills.

You will have the ability to organise and structure your workload with minimal supervision and to meet strict deadlines. Excellent interpersonal skills are essential and Business or Finance qualifications would be a distinct advantage.  Welsh Language skills at Level 3 or above in Listening and Speaking are desirable (see descriptor attached to Job Description).

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Derbynnydd Arian Reference: OCT20208359 Expiry date: 23:59, 30 October 2020 Location: Tycoch Salary: £20,570.00 - £22,392.00 Pro Rata Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: FinanceCashier-JDPS-(CYM)-Oct20-re-adWelshdesirable.docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’n tîm Cyllid prysur i helpu gyda’r gwaith o dderbyn a phrosesu holl incwm dyddiol y coleg.

Yn gyfrifol am brosesu a monitro incwm, bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys paratoi talennau incwm dyddiol, trafod arian a sieciau a chysoni ffioedd cofrestri a derbyniadau cardiau credyd.

Gyda phrofiad blaenorol o ddefnyddio system cyfriflyfr cyllid cyffredinol a gweithio o fewn amgylchedd swyddfa, yn ddelfrydol o fewn adran gyllid eu rôl Derbynnydd Arian, bydd gennych 5 TGAU (A-C) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu gymwysterau cyfatebol) a sgiliau TG rhagorol.

Byddwch yn gallu trefnu a strwythuro eich llwyth gwaith heb fawr o oruchwyliaeth ac yn gallu glynu at derfynau amser llym. Rhaid ichi gael sgiliau rhyngbersonol gwych, a byddai meddu ar gymwysterau Busnes / Cyllid yn fantais sylweddol. Mae meddu ar Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 3 neu uwch mewn Gwrando a Siarad yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.

Gwneir penodiadau fel rheol ar waelod y raddfa gyflog, gyda chynyddiadau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau 6 mis o wasanaeth).

Croeso ichi gyflwyno’ch cais yn y Gymraeg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i bob aelod o staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau yn destun gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i ddeiliad y swydd gofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

 

Similar jobs

Similar jobs