A Level Lecturer - Media

As part of the ongoing development of Campus6, we are looking for motivated and inspiring individuals to join our current A Level team from October 2020.   We are a growing faculty of committed teachers who are dedicated to providing excellence in A Level education. If you think that this describes you, then please get in touch using the details below.  

Salary Details:  
Lecturer Scale: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 per hour)
Opportunity to progress onto a further scale 
UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 per hour)

Contract Type:  Part Time - Hourly Paid (Fixed-term to October 2021)     

Hours of work:  Initially up to 14.5 hours per week.                                   

Qualifications:  
Qualified at Degree level or equivalent in the appropriate discipline.

Teaching Qualification (e.g. PGCE/PCE or other teaching equivalent)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2015 all FE Lecturers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:   Midday, Thursday 22 October 2020

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd Lefel A - Y Cyfryngau

Fel rhan o ddatblygiad parhaus Campws6, rydym yn chwilio am unigolion llawn cymhelliant ac ysbrydoledig i ymuno â'n tîm Lefel A o fis Hydref 2020. Rydym yn gyfadran sy’n tyfu gydag athrawon ymroddedig er mwyn darparu rhagoriaeth mewn addysg Lefel A. Os credwch fod hyn yn eich disgrifio chi, yna cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Manylion Cyflog:   
Graddfa Darlithydd: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr) 
Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 yr awr)

Math o Gontract:         
Rhan-amser - Tâl fesul Awr (Cyfnod penodol hyd at Hydref 2021)

Oriau gwaith:   Hyd at 14.5 awr yr wythnos i ddechrau             

Cymwysterau:   Yn gymwys ar lefel Gradd neu gyfwerth yn y ddisgyblaeth briodol.  Cymhwyster dysgu (e.e. TAR/PCE neu gymhwyster dysgu cyfwerth arall)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2015, mae gofyn i bob darlithydd AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn benodol gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau:   Hanner dydd, Dydd Iau 22 Hydref 2020

 I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk