Curriculum Manager for Services to People

(Hair and Beauty, Business, Hospitality and Travel) (12 months fixed-term maternity cover)

Bridgend College are looking to employ a Curriculum Manager that has a keen interest in Further Education. If you are a committed and enthusiastic individual who can provide inspirational leadership to our teaching teams, we want to hear from you!

Curriculum Managers play a key role in creating an inclusive culture and a stimulating environment to enable students and staff to ‘be all that they can be’. You will work in partnership with other Curriculum Managers and Heads of Curriculum for the greater good of the College, our students, staff, local environment and the wider community.

Educated to degree level with a teaching qualification, you will have knowledge of the FE curriculum, have good organisational and communication skills, the ability to work independently but also as part of a team, and with an excellent eye for detail.

For further information, please click the link below:

Job information pack

Closing date for this post: 25 October 2020

Interview dates: 16/17 November 2020

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Rheolwr Cwricwlwm ar gyfer Gwasanaethau i Bobl (Gwallt a Harddwch, Busnes, Lletygarwch a Theithio) (Cyfnod penodol am 12 mis yn ystod cyfnod mamolaeth)

Cyflog: Colofn Reolwyr, Pwynt 3: £43,464 y flwyddyn

Mae Coleg Penybont yn chwilio am Reolwr Cwricwlwm sydd â diddordeb brwd yn y sector Addysg Bellach. Os ydych yn unigolyn ymroddedig a brwdfrydig a all ddarparu arweinyddiaeth ysbrydoledig i’n timau addysgu, hoffem glywed gennych!

Mae Rheolwyr Cwricwlwm yn rhan allweddol o greu diwylliant cynhwysol a symbylol i alluogi myfyrwyr a staff i fod yn bopeth y gallent fod. Byddwch yn gweithio ar y cyd â Rheolwyr Cwricwlwm eraill a Phenaethiaid Cwricwlwm er lles y Coleg, ein myfyrwyr, y staff, yr amgylchedd lleol a’r gymuned ehangach.

Yn ogystal â gradd a chymhwyster addysgu, bydd gennych ddealltwriaeth am y cwricwlwm Addysg Bellach, sgiliau trefnu a chyfathrebu da, a’r gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm, a byddwch yn rhoi sylw arbennig i fanylion.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth

Dyddiad cau ar gyfer y swydd hon: 25 Hydref 2020

Dyddiad y cyfweliad: 16/17 Tachwedd 2020

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.