Lecturer/Programme Director in Social Work

Location Queens Road Campus

Unqualified: £20,570 - £24,276 per annum
Qualified: £24,807 - £40,485 per annum 

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic Curriculum team at Bridgend College. As a Lecturer, you will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning, providing excellent training across the full Social Work programme.

As part of this post you will also undertake the role of Programme Director including working closely with our partners at Cardiff Metropolitan University from whom we franchise the course and our partner agencies.These responsibilities are recognised via remission from teaching hours.

It is essential that you have recent experience and a recognised qualification in Social Work, along with knowledge of legislation, social policy and theoretical approaches relating to social work practice. You should be familiar with and feel confident delivering specific teaching modules such as Evidence Based Practice, Evaluating Social Work and Risk and Decision Making, along with all associated consultation, preparation and marking requirements. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the job information pack below: 
Job Information Pack 

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.


Darlithydd/Cyfarwyddwr Rhaglen Gwaith Cymdeithasol

Digymhwyster: £20,570 - £24,276 y flwyddyn (pro rata)
Cymwysedig: £24,807 - £40,485 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'n tîm cwricwlwm angerddol a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont. Fel darlithydd, byddwch yn cynllunio, datblygu, gwerthuso ac yn cyflwyno cynnwys y rhaglen gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws y rhaglen Gwaith Cymdeithasol lawn. 

Mae'n hanfodol bod gennych brofiad diweddar a chymhwyster cydnabyddedig mewn gwaith cymdeithasol, ynghyd â gwybodaeth am ddeddfwriaeth, polisi cymdeithasol a dulliau damcaniaethol sy'n ymwneud â gwaith cymdeithasol. Dylech fod yn gyfarwydd â, a theimlo'n hyderus yn, cyflwyno modiwlau addysgu penodol fel Ymarfer ar Sail Tystiolaeth, Gwerthuso Gwaith Cymdeithasol, a Risgiau a Gwneud Penderfyniadau, ynghyd â'r holl ofynion ymgynghori, paratoi a marcio cysylltiedig. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i uniaethu â myfyrwyr amrywiol, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir.

Os ydych chi’n credu y gallech gyfrannu at y dysgu a'r addysgu yn y maes hwn, hoffem glywed gennych! I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod:
Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.