Laboratory Technician

Full Time

You will maintain all systems, tools, equipment, instruments and teaching aids to ensure efficient functioning of Learning programmes. This also involves preparing apparatus, materials and solutions and setting up/checking equipment and apparatus for use in practical classes, setting up and carrying out demonstrations and retrieving and clearing away apparatus.

The ideal candidate will be educated to a minimum of an A Level, GNVQ Advanced or equivalent in Science and possess a good understanding of Laboratory Health & Safety requirements. You will also be competent in laboratory procedures for Biological, Chemical and Physical Sciences and have solid Practical Laboratory Experience. With excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population you will be passionate about motivating all learners.

For more information, click on the job information pack below: 
Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

Technegydd Labordy -

Llawn-amser 

Graddfa gyflog 3: £18,938 - £20,267 y flwyddyn (pro rata)

Byddwch yn cynnal a chadw’r holl systemau, offer, taclau, offerynnau a chymhorthion dysgu i sicrhau bod rhaglenni dysgu’n gweithredu’n effeithlon. Bydd hyn hefyd cynnwys paratoi cyfarpar, deunyddiau a hydoddiannau a gosod/gwirio offer a chyfarpar i’w defnyddio mewn gwersi ymarferol, gosod a chyflwyno arddangosiadau, a thacluso a rhoi cyfarpar i gadw.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster Safon Uwch, GNVQ Uwch neu gyfwerth mewn Gwyddoniaeth, a bydd yn meddu ar ddealltwriaeth dda o ofynion iechyd a diogelwch labordy. Fe fyddwch hefyd yn gymwys mewn gweithdrefnau labordy ar gyfer y gwyddorau biolegol, cemegol a ffisegol, a bydd gennych brofiad o weithio mewn labordy ymarferol. Yn ogystal â sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i ddatblygu perthynas â myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol, fe fyddwch yn angerddol am ysgogi dysgwyr.

I gael mwy o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod: 

Pecyn Gwybodaeth

Dyddiad Cau: 20/10/2020

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr.  Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.