Gower College Swansea

Clerical Assistant - HR

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£18,126 Per Annum
Posted
24 Sep 2020
Closes
05 Oct 2020
Ref
SEP20205132
Job Function
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Gower College Swansea is currently looking for an enthusiastic and articulate Clerical Assistant to support its busy Human Resources department.

Providing administrative support to the HR team, you will be the first point of contact for visitors to the Department and telephone enquiries providing a high quality service to managers and staff. Duties will include support for the recruitment process, maintaining computerised and manual records and other general office tasks.

Previous experience of working in an office is essential and previous experience of HR would be an advantage. You must have excellent IT skills and a high degree of accuracy. 5 GCSE’s with a minimum of C grade in English & Maths are also a requirement.

You will demonstrate good written and verbal communication skills, be confident in dealing with people and be able to work effectively under pressure to meet deadlines. Welsh language skills to level 2 have been identified as desirable for this post.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Cynorthwyydd Clercyddol (Adnoddau Dynol)

Reference: SEP20205665

Expiry date: 23:59, 08 October 2020

Location: Tycoch

Salary: £18,126 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: ClericalAsst(HR)-JDPS(CYM).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe am benodi Cynorthwywydd Clercyddol brwdfrydig gyda sgiliau llafar da i gefnogi adran brysur Adnoddau Dynol y Coleg.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol i'r tîm AD, chi fydd y man cyswllt cyntaf ar gyfer ymwelwyr i'r Adran ac ymholiadau ffôn, gan ddarparu gwasanaeth o safon uchel i reolwyr a staff.  Bydd dyletswyddau'n cynnwys cynorthwyo gyda'r broses recriwtio, cadw cofnodion cyfrifiadurol a phapur a thasgau swyddfa cyffredinol eraill.

Mae profiad blaenorol o weithio mewn swyddfa yn hanfodol a byddai profiad blaenorol o AD o fantais. Rhaid bod gennych chi sgiliau TG gwych a gallu gweithio gyda safon uchel o fanylder. Rhaid cael 5 TGAU gydag o leiaf gradd C mewn Saesneg a Mathemateg.

Bydd gennych chi sgiliau cyfathrebu da yn ysgrifenedig ac ar lafar, byddwch yn hyderus wrth ddelio â phosibl ac yn gallu gweithio'n effeithiol o dan bwysau ac i ddyddiadau pendant. Mae sgiliau Cymraeg lefel 2 yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar).

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs