Human Resources Internship (Welsh language essential)

Human Resources Internship (Welsh language essential)

Salary Scale 2: £18,224 - £19,112 per annum

Fixed Term for 2 years 

Bridgend College has a new, exciting opportunity for an HR Intern to join our person-centred and dedicated HR team.   

This role offers an excellent opportunity to develop your skills through hands-on learning and training, including working towards attaining a Level 5 professional CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) qualification.

You will have exposure to a wide range of HR topics and processes, including:

 • Recruitment and selection
 • Absence management and staff wellbeing
 • Employee relations
 • Learning and development
 • Management of change
 • Employee pay and benefits
 • HR systems
 • Employment law
 • Policies

You will undertake all aspects of administrative duties in the Human Resources Department bilingually and complete a Higher Level 5 Apprenticeship Framework in Human Resources.

With excellent organisational and IT skills, you will have the ability and confidence to deal with people on a regular basis, work effectively with administration systems, and have a can-do attitude with a keen interest in developing in the field of Human Resources.  The ideal candidate will have knowledge or awareness of the requirements of working in a busy office environment within a large organisation and will be fluent in both oral and written Welsh (Level 5 Standard). 

Due to the requirements of the course, you must be aged 18+ and have five GCSEs at Grade A-C or above or equivalent, including English and Mathematics. Alternatively, you will have to undertake a Level 2 qualification in Essential Skills; Numeracy, Literacy and IT as part of the apprenticeship.

To see what great work our team have been involved in, have a look at our recent achievements here - 

http://www.cipdwalesawards.co.uk/portfolio/embedding-a-culture-of-workplace-well-being/ 

http://www.cipdwalesawards.co.uk/portfolio/organisational-development-learning-development/

If you want to kick-start your career in Human Resources, we would love to hear from you! 

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required. 

Job Information Pack

Closing date: 08/10/2020

Interniaeth Adnoddau Dynol (Cymraeg yn hanfodol)

Graddfa Gyflog 2: £18,224 - £19,112 y flwyddyn

Cyfnod Penodol am 2 flynedd

Mae gan Coleg Penybont gyfle newydd a chyffrous i Intern Adnoddau Dynol ymuno â’n tîm Adnoddau Dynol (AD) ymroddgar a phobl-ganolog.   

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau trwy ddysgu a hyfforddi ymarferol, gan gynnwys gweithio tuag at ennill cymhwyster Lefel 5 CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) proffesiynol.

Byddwch yn cael profiad o ystod eang o bynciau a phrosesau AD, gan gynnwys:

 • Recriwtio a dethol
 • Rheoli absenoldebau a lles staff
 • Cysylltiadau â chyflogeion
 • Dysgu a datblygu
 • Rheoli newid
 • Tâl a buddion cyflogeion
 • Systemau AD
 • Cyfraith cyflogaeth
 • Polisïau

Byddwch yn ymgymryd â phob agwedd o ddyletswyddau gweinyddol yn yr adran Adnoddau Dynol yn ddwyieithog, ac yn cwblhau Fframwaith Prentisiaeth Uwch Lefel 5 mewn Adnoddau Dynol.

Gyda sgiliau trefnu a TG rhagorol, bydd y gallu a’r hyder gennych i ymdrin â phobl yn ddyddiol a gweithio gyda systemau gweinyddu mewn modd effeithiol, a bydd gennych agwedd ‘gallu gwneud’ a diddordeb brwd mewn datblygu yn y maes Adnoddau Dynol.  Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth am neu ymwybyddiaeth o ofynion gweithio mewn swyddfa brysur mewn sefydliad mawr, ac fe fydd yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac ar bapur (at safon Lefel 5).

Oherwydd gofynion y cwrs, mae’n rhaid ichi fod yn 18+ oed ac yn meddu ar bum TGAU gradd A-C neu uwch neu gyfwerth, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg. Fel arall, bydd angen i chi ymgymryd â chymhwyster Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol, sef Rhifedd, Llythrennedd a TG, fel rhan o’r brentisiaeth.

Enillodd y tîm AD yng Ngholeg Penybont wobrau’n ddiweddar yn seremoni wobrwyo CIPD Cymru 2019 – gallwch weld ein cyflawniadau yma:

http://www.cipdwalesawards.co.uk/portfolio/embedding-a-culture-of-workplace-well-being/ 

http://www.cipdwalesawards.co.uk/portfolio/organisational-development-learning-development/

Os hoffech chi roi hwb i’ch gyrfa yn y maes Adnoddau Dynol, hoffem glywed gennych!

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell trwy fideo gynadledda, felly mae angen mynediad i gyfrifiadur neu ddyfais sydd â gwe-gamera.

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Dyddiad cau: 08/10/2020