Finance Business Partner - Engage

Location:  Bridgend Campus

Job Purpose: Support the Finance Manager with maintenance of the nominal ledger for Engage Business Wales. Provide effective and timely financial and management reporting service to budget holders to deal with queries.

You will assist in the production of monthly management accounts within agreed timescales including Income and Expenditure Account and Balance Sheet for Engage Business Wales.

You will have the ability to provide informed and objective advice to colleagues and the Finance Manager. You will be able to manage workloads to meet demanding targets, bringing set
objectives to successful completion within agreed deadlines.

You will be Part Qualified ACCA or equivalent, and have experience of nominal ledger reconciliations, year end and budgeting procedures and experience of producing management accounts. 

Closing date: 04/10/2020
Interview date: 08/10/2020

Job Information Pack

Partner Busnes Cyllid – Engage

Graddfa gyflog 5: £23,436 - £25,731 y flwyddyn

Diben y Swydd: Cefnogi’r Rheolwr Cyllid i gynnal y cyfriflyfr enwau ar gyfer Engage Business Wales. Darparu gwasanaeth adrodd rheolaeth a chyllid effeithiol ac amserol i ddeiliaid cyllidebau er mwyn ymdrin ag ymholiadau.

Byddwch yn cynorthwyo i gynhyrchu cyfrifon rheoli misol o fewn cyfnodau amser cytunedig, gan gynnwys Cyfrif Incwm a Gwariant a’r Fantolen ar gyfer Engage Business Wales.

Byddwych yn gallu darparu cyngor gwybodus a gwrthrychol i gydweithwyr a’r Rheolwr Cyllid.  Byddwych yn gallu rheoli llwythi gwaith i gyflawni targedau dyrys, gan gyflawni amcanion erbyn dyddiadau cau cytunedig.

Byddwych yn rhannol gymwysedig o ran ACCA, neu gyfwerth, a 

profiad o gysoni cyfriflyfrau enwau, profiad o weithdrefnau cyllidebu diwedd blwyddyn, a profiad o gynhyrchu cyfrifon rheoli.

Dyddiad cau: 04/10/2020
Dyddiad cyfweliad: 08/10/2020

Pecyn Gwybodaeth Swydd