Part-time Lecturers or Tutors in Motor Vehicle

We are currently seeking flexible and enthusiastic, qualified and experienced tutors or lecturers to join our highly committed and well-established Motor Vehicle team on a part time flexible basis.  If you are interested in passing your skills on to the next generation and can free up some time, this could be the role for you.

Salary Details:
Lecturer Scale: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 per hour)
Opportunity to progress onto a further scale
UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 per hour)
Tutor Scale: £14.08 - £16.97 - BAR £17.52 - £19.47 per hour  

Hours of Work:
Variable - Hourly paid
Working hours are all during College term time and the relevant leave element is paid within the hourlyrate.

Contract Type:  Fixed term to 30/06/2021

Qualifications:     

  • Ideally you will hold a level 3 qualification in Vehicle Maintenance & Repair.  If you do not hold a level 3 qualification, we may a consider applicants who hold a level 2 qualification in either of these disciplines, together with significant recent industrial experience.
  • If you do not already hold an appropriate teaching qualification such as, PGCE, AET or A1 Assessing Award you may be required to undertake and achieve this during your employment, dependent on the length of contract offered and number of hours undertaken.

We are looking for applicants with recent, relevant industrial experience who have a desire and the ability to pass on their valuable experience to others. 

You will be based either in a workshop environment tutoring ie delivering practical demonstration along with guidance and support, or in a lecturing classroom delivering theory (dependent on qualifications and experience).  Our automotive engineering team have excellent practical skills and knowledge and a passion for delivering the vocational qualifications in a safe, professional manner.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Closing Date: Midnight, Sunday 4th October 2020 

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk


Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am diwtoriaid neu ddarlithwyr hyblyg a brwdfrydig, cymwys a phrofiadol i ymuno â'n tîm Cerbydau Modur hynod ymroddedig a sefydledig ar sail rhan-amser hyblyg. Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo'ch sgiliau i'r genhedlaeth nesaf ac yn gallu rhyddhau peth amser, gallai hyn fod y rôl i chi:

Darlithwyr neu Diwtoriaid Rhan-amser mewn Cerbydau Modur

Manylion Cyflog:

Graddfa Darlithydd: MG1-UP1 (£22.02 - £33.42 yr awr)
Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach
UP2-UP3 (£34.66 - £35.93 yr awr)

Graddfa Tiwtor:
£14.08 - £16.97 - BAR £17.52 - £19.47 yr awr
Oriau Gwaith: Amrywiol - Tâl fesul awr
Mae'r oriau gwaith i gyd yn ystod tymor y Coleg a thelir yr elfen gwyliau berthnasol o fewn y gyfradd tâl fesul awr.

Math o Gontract: Cyfnod penodol hyd at 30/06/2021

Cymwysterau:

  • Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau. Os nad oes gennych gymhwyster lefel 3, efallai y byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â chymhwyster lefel 2 yn y naill neu'r llall o'r disgyblaethau hyn, ynghyd â phrofiad diwydiannol diweddar sylweddol.
  • Os nad oes gennych gymhwyster dysgu priodol eisoes fel y cymhwyster TAR, AET neu Ddyfarniad Asesu A1 efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â hyn a'i gyflawni yn ystod eich cyflogaeth, yn dibynnu ar hyd y contract a gynigir a nifer yr oriau a ddysgir.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad diwydiannol diweddar, perthnasol sydd ag awydd a'r gallu i drosglwyddo eu profiad gwerthfawr i eraill.

Byddwch wedi'ch lleoli naill ai mewn amgylchedd gweithdy yn tiwtora h.y. cyflwyno arddangosiadau ymarferol ynghyd ag arweiniad a chymorth, neu mewn ystafell ddosbarth yn cyflwyno theori (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad). Mae gan ein tîm Peirianneg Fodurol sgiliau a gwybodaeth ymarferol ragorol ac angerdd am ddarparu'r cymwysterau galwedigaethol mewn modd diogel, proffesiynol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig ceisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau: Canol Nos, Dydd Sul 4 Hydref 2020

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk