Casual Care Assistant

The purpose of this role is to play an active role in supporting Learners at Weston House, a specialist FE provision for young adult learners with disabilities.The learners are supported  with developing their skills for independence, their physical and emotional wellbeing, practical life skills and to help them achieve their personal goals.  

You will support learners in preparing for daily activities and with all aspects of personal care; providing intimate care, including washing and bathing, assistance with toileting and support with the witnessing of administration of medication in line with the policies. You will ensure that the environment is safe, secure and clean in order to ensure that any risk to learners, colleagues and visitors to Weston House is minimised. You will assist in maintaining documentation and recording of student information and student progression reports and act as a Key worker to a small group of learners. 

The ideal candidate will have knowledge and understanding of a range of disabilities such as physical learning and sensory issues and autism. Experience of dealing with students with difficult behaviours associated with disability will be an advantage . An NVQ Level 2 in Health and Social Care is essential for this role, or you must be prepared to achieve within the first year of employment to achieve this in readiness to achieve the Level 3 the following year. Therefore, experience of complex health care needs and NVQ Level 3 in Health and Social Care are desirable.

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

Job Information Pack

This post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and all Care Inspectorate Wales (CIW) checks must be complete before employment can start.

Cynorthwyydd Gofal Achlysurol

Graddfa gyflog 1: £9.39 yr awr

Pwrpas y rôl hon yw chwarae rôl weithredol wrth gynorthwyo myfyrwyr yn Nhy Weston, darpariaeth Addysg Bellach arbenigol ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion ifanc ac sydd ag anableddau. Cefnogir y dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer annibyniaeth, eu lles corfforol ac emosiynol, sgiliau bywyd ymarferol, a’u helpu nhw i gyflawni eu hamcanion personol.

Byddwch yn cynorthwyo dysgwyr i baratoi am weithgareddau dyddiol; yn helpu gyda phob agwedd o ofal personol, gan gynnwys ymolchi a mynd i’r ty bach; ac yn cynorthwyo gyda rhoi meddyginiaeth iddynt yn unol â’r polisïau. Byddwch yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn lân er mwyn sicrhau bod y risg i ddysgwyr, cydweithwyr ac ymwelwyr i Dy Weston yn cael ei minimeiddio. Byddwch yn cynorthwyo i gynnal a chadw dogfennaeth a chofnodi gwybodaeth am fyfyrwyr ac adroddiadau cynnydd myfyrwyr, ac yn gweithredu fel gweithiwr allweddol ar gyfer grwp bach o ddysgwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gwybodaeth am a dealltwriaeth o amrywiaeth o anableddau gwahanol, megis problemau dysgu corfforol, cyflyrau synhwyraidd, ac awtistiaeth. Bydd profiad o weithio gyda myfyrwyr sydd ag ymddygiadau heriol sy’n ymwneud ag anabledd yn fanteisiol. Mae NVQ Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, neu mae’n rhaid i chi fod yn fodlon ennill y cymhwyster hwn yn ystod eich blwyddyn gyntaf yn y swydd, yn barod i ennill y cymhwyster Lefel 3 y flwyddyn ganlynol. Felly, mae profiad o weithio gydag anghenion gofal iechyd cymhleth a NVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddymunol.

Nodwch, mae hyn yn gytundeb delir yn ol yr awr sydd yn golygu nad ydy dyddiau ac oriau penodol yn warantedig - Cynigwyd ar sail achlysurol ad hoc ac felly gall newid. 

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion, ac mae’n rhaid bod pob gwiriad Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cael ei gwblhau cyn y gellir dechrau yn y swydd.