Shared Apprenticeship Co-ordinator within the Hospitality Sector

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint a Shared Apprenticeship Co-ordinator within the Hospitality sector to work across South Wales.

Salary Details:       
£25,573– £28,414 pro rata (equivalent to  £13.29– £14.77 per hour)              

Hours of Work:                  
30 hours per week, working pattern to be agreed with line manager upon appointment

Contract Type:  Salaried - Fixed Term to May 2022 (project funded)

Details:  
As Shared Apprenticeship co-ordinator you will work across South West Wales with employers, WBL providers, FE Colleges and apprentices. You will be promoting the project, liaising with employers and managing the working patterns of apprentices. You will also arrange and oversee skills competition mentoring and workshops.

You will have experience of working in the hospitality sector with employers.  You will have knowledge of apprenticeships and of the Further Education curriculum as well as the training requirements within Hospitality.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2017 all Workbased Learning Practitioners in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Wednesday 30th September 2020

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cydlynydd Prentisiaeth a Rennir yn y Sector Lletygarwch

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Cydlynydd Prentisiaeth a Rennir yn y sector Lletygarwch i weithio ledled De Cymru.

ManylionCyflog:
£25,573– £28,414 pro rata (cyfwerth â £13.29– £14.77 yr awr)

Oriau Gwaith:             
30 awr yr wythnos, patrwm gwaith i'w gytuno gyda'r rheolwr llinell ar ôl penodi

Math o Gontract:       
Cyflogedig—Tymor Penodol tan fis Mai 2022 (wedi’i ariannu gan brosiect)

Manylion:  

Fel Cydlynydd Prentisiaeth a Rennir byddwch yn gweithio ar draws De Orllewin Cymru gyda chyflogwyr, darparwyr DSW, colegau AB a phrentisiaid. Byddwch yn hyrwyddo'r prosiect, yn cysylltu â chyflogwyr ac yn rheoli patrymau gwaith prentisiaid. Byddwch hefyd yn trefnu ac yn goruchwylio mentora cystadlaethau sgiliau, a gweithdai.

Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector lletygarwch gyda chyflogwyr. Bydd gennych wybodaeth am brentisiaethau ac o'r cwricwlwm Addysg Bellach yn ogystal â'r gofynion hyfforddi o fewn Lletygarwch.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / milwyr wrth gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 30ain Medi 2020

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk