Communication (BSL) Support Worker

Up to 18 hours per week, term time only  Casual contract until End June 2021 Salary Scale 6 (points 29 - 31):  You will provide an efficient and effective service supporting hearing impaired students across the College through sign language and lip speak. 

You will participate in and support the provision of educational programmes under the supervision of the lecturers. You will provide communicator support (sign language/lip speak) as appropriate, scribe lesson notes and/or materials (if required), and support students on any community based educational programmes and visits which form part of their programme.

For more information, please click the link  Job information pack.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date of applications is: 28/09/2020

Gweithiwr Cefnogi Cyfathrebu (BSL)

Hyd at 18 awr yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig - Cytundeb achlysurol tan ddiwedd Mehefin 2021  Graddfa Gyflog 6 (pwyntiau 29-31):  GBP 26,574 - GBP 28,386 y flwyddyn (pro rata) (Cyfradd yr awr: GBP 13.77 i GBP 14.71)

Byddwch yn darparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i gefnogi myfyrwyr a nam ar eu clyw ar draws y Coleg trwy iaith arwyddion a siarad gwefusau.

Byddwch yn cymryd rhan ac yn cefnogi darparu rhaglenni addysgol o dan oruchwyliaeth y darlithwyr. Byddwch yn cymryd rhan ac yn cefnogi cyfathrebwr (iaith arwyddion / siarad gwefusau) fel y bo'n briodol, yn ysgrifennu nodiadau o'r gwersi a / neu ddeunyddiau (os bod angen), ac yn cefnogi myfyrwyr ar unrhyw raglenni ac ymweliadau addysgol yn y gymuned sy'n rhan o'u rhaglen

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn gwybodaeth swydd.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Parcio am ddim
 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 28/09/2020