Casual Counselling Tutor - Engage

We are looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification.  These part time courses are looking to be delivered either during the day or evenings.

Your Tasks
* Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend.
* Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role:
* Someone who is enthusiastic and creative who works well with others
* Proactive work ethic
* Natural ability to support and motivate
* An efficient & effective work ethic
* Educated to a minimum of Level 4 standard (Eg. NVQ/City & Guilds)
* Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience
* Vocational Assessors Award, TAQA or equivalent or willing to undertake

NB: Due to a large response to this role, we may be inclined to close this vacancy early!

Job Information Pack

Tiwtoriaid Cynghori Achlysurol
GBP 25.00 yr awr 


Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant i rannu eu gwybodaeth, eu doethineb a'u profiad er mwyn helpu myfyrwyr i ennill cymhwyster Agored Cymru cydnabyddedig. Gellir cyflwyno'r cyrsiau yn ystod y dydd neu gyda'r nos.

Eich Tasgau:
* Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.
* Rhannu profiad diwydiannol; trosglwyddo eich sgiliau a'ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau

A chofiwch, os nad oes unrhyw brofiad gennych o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rol:
* Unigolyn brwdfrydig a chreadigol sy'n gweithio'n dda gydag eraill
* Etheg waith ragweithiol
* Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
* Etheg waith effeithlon ac effeithiol
* Wedi cael addysg hyd at safon Lefel 4 o leiaf (e.e. NVQ/City & Guilds)
* Mwynhau datblygu perthnasau agos gyda myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiadau dysgu
* Dyfarniad Aseswyr Galwedigaethol, TAQA neu gyfwerth, neu'n fodlon ymgymryd a hyn

DS: Oherwydd ymateb mawr ar gyfer y rol hon, mae'n bosibl y byddwn yn cau'r hysbyseb yn gynnar!

Pecyn Gwybodaeth Swydd