Gower College Swansea

Learning Support Assistant x3

3 days left

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£9.40 - £10.46 Per Hour
Posted
08 Sep 2020
Closes
21 Sep 2020
Ref
SEP20203442
Contract Type
Fixed Term

Location: Tycoch/Gorseinon

Benefits:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Fixed term until the end of the academic year

Attachments: LSA-JDPSAug2020.doc

You will be responsible for providing educational and personal assistance to students with learning and/or physical difficulties ensuring that their support needs in an educational context are fully met. You will provide one-to-one or small group support under the direction of the Lecturer in the classroom, assisting with the development of the learners’ literacy and numeracy skills and oral and written instruction.

You will act as a reader and prompter and ensure that reasonable adjustments are put in place for examinations and assessments. You will also support the learners outside the classroom as required e.g. on College trips, in public spaces, during lunch breaks and on journeys as necessary.

You will be educated to GCSE level with passes in Maths and English (grades A-C) or equivalent. Experience of working with students with learning and physical difficulties would be a distinct advantage.

Please note that the post will terminate should the student receiving support leave the College.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.
Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. The successful candidate will need to register with the Education Workforce Council (EWC) and be subject to an Enhanced DBS Disclosure.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).


Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu x3

Reference: SEP20203455

Expiry date: 23:59, 21 September 2020

Location: Tycoch/Gorseinon

Salary: £9.40 - £10.46 Per Hour

Benefits:
28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration:Tymor penodol hyd ddiwedd y flwyddyn academaidd

Attachments: LSA-JDPS(Cy)Aug2020.doc

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth addysgol a phersonol i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu a/neu gorfforol gan sicrhau bod eu hanghenion cefnogi mewn cyd-destun yn cael eu diwallu’n llwyr. Byddwch yn darparu cefnogaeth un i un neu gefnogaeth grwp o dan gyfarwyddyd y Darlithydd yn yr ystafell ddosbarth, helpu gyda datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd y dysgwyr a gyda chyfarwyddiadau llafar ac ysgrifenedig.

Byddwch yn gweithredu fel darllenwr ac ysgogwr ac yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer arholiadau ac asesiadau. Byddwch hefyd yn cefnogi’r dysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth fel sy’n ofynnol e.e. ar dripiau’r Coleg, mewn mannau cyhoeddus, yn ystod egwyl cinio ac ar deithiau fel sy’n angenrheidiol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel TGAU ac wedi llwyddo mewn Mathemateg a Saesneg (graddau A-C) neu gyfatebol. Byddai profiad o weithio gyda myfyrwyr ag anawsterau dysgu a chorfforol yn fantais amlwg.

* Noder; bydd y swydd yn dod i ben pe byddai’r myfyriwr sy’n derbyn cefnogaeth yn gadael y Coleg.

Gallwch gyflwyno cais trwy gyfrwng y Gymraeg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC) a bod yn destun Datgeliad DBS Manwl.Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs