Supported Employment Tutor/Assessor (Catering)

Full Time and Fixed Term until 31st August 2021

Salary Dependent on Qualifications:
No TAQA:   Scale 5 (£23,436 to £25,731 per annum)

TAQA no PGCE: Scale 6 to SO1 (£26,574 - £31,468 per annum)

TAQA and PGCE: SO2 to PO2 (£32,421 - £37,017 per annum)

An exciting opportunity has arisen at Bridgend College. If you feel you could contribute to this supportive team, we want to hear from you!

Job Purpose: To deliver an innovative and fully immersive employment programme for entry level learners with additional learning needs (ALN),  based in our new campus-based coffee shop and responsible for the day-to-day operation of this commercial outlet.

In this role you will plan, deliver and assess a work-based person centred employability curriculum programme to learners. You will deliver and assess underpinning knowledge and skills required to enable learners to access vocational competencies within the workplace based on vocational skills profiling. 

You will oversee the day-to-day running and operation of a commercial cafe, and ensure that health, safety and food hygiene standards are maintained at all times.

You will have experience of working with young people with additional learning needs, and experience of delivering practical training and support to learners. You will have a relevant degree (or equivalent) and an ALN/SEN qualification is desirable. 

You will also have relevant experience in delivering catering skills and food operation services (coffee shop, food services outlet, restaurant or similar), a Food Hygiene qualification and sound working knowledge of the Food Standards Agency ‘Safer food, better business’ requirements (including ratings and inspections).

Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required. 

Tiwtor/Asesydd Cyflogaeth gyda Chefnogaeth (Arlwyo)

Llawn amser am gyfnod penodol tan 31 Awst 2021

Cyflog yn dibynnu ar gymhwyster:

Dim TAQA: Graddfa 5 (£23,436 to £25,731y flwyddyn)

TAQA dim TAR: Graddfa 6 i SO1 (£26,574 - £31,468 y flwyddyn)

TAQA a TAR: SO2 i PO2 (£32,421 - £37,017 y flwyddyn)

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont. Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi gyfrannu i’r tim cefnogol hwn, hoffem glywed gennych!

Diben y Swydd: Cyflwyno rhaglen gyflogaeth arloesol a throchi’n llwyr ar gyfer dysgwyr lefel mynediad gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY),  yn ein siop goffi newydd ar y campws, a bod yn gyfrifol am weithrediad dyddiol y siop fasnachol.

Yn y rôl hon byddwch yn cynllunio, yn cyflwyno ac yn asesu rhaglen gwricwlwm cyflogadwyedd bobl-ganolog seiliedig ar waith i ddysgwyr sydd ar Interniaeth â Chymorth. Byddwch yn darparu ac yn asesu sgiliau a gwybodaeth sylfaenol angenrheidiol i alluogi dysgwyr i gyrchu cymwyseddau galwedigaethol yn y gweithle ar sail proffilio sgiliau galwedigaethol. 

Byddwch yn goruchwylio gweithrediad dyddiol caffi masnachol a sicrhau bod safonau iechyd, diogelwch a hylendid bwyd yn cael eu bodloni ar bob adeg.

Bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a phrofiad o gyflwyno hyfforddiant a chymorth ymarferol i ddysgwyr. Bydd gradd berthnasol (neu gyfwerth) gennych, ac mae cymhwyster ADY/AAA yn ddymunol.

Bydd gennych brofiad perthnasol o gyflwyno sgiliau arlwyo a gweithredu gwasanaethau bwyd (siop goffi, siop fwyd, bwyty neu debyg), cymhwyster hylendid bwyd a gwybodaeth weithredol am yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell trwy fideo gynadledda, felly mae angen mynediad i gyfrifiadur neu ddyfais sydd â gwe-gamera.