Supported Employment Job Coach (Catering and Hospitality)

Location
Bridgend Campus

Full Time and Fixed Term until 31st July 2021
Term Time Only for 36 weeks

Please note, actual salary will be based on number of hours and weeks worked for the remainder of the academic year. Approximately £15,444 - £16,528 for the full 36 weeks. 

Job Purpose: To support the delivery of an innovative and fully immersive employment programme for entry level learners with additional learning needs (ALN), based in our new campus-based coffee shop (commercial enterprise). 

You will work in partnership with the Tutor/Assessor to deliver a highly supported and person-centred immersive learning experience. You will use trained systematic instruction (TSI) to support learners  to learn tasks and job roles within a real working environment, using job profiling.  You will also serve customers and support learners to develop the skills and attributes needed to become independent and move into paid employment opportunities. 

You will have experience of working with young people with additional learning needs and experience of delivering practical training and support to learners.  You will also have relevant experience in delivering catering skills and food operation services (coffee shop, food services outlet, restaurant or similar). 

Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required. 

Hyfforddwr Swydd Cyflogaeth gyda

Chefnogaeth (Arlwyo a Lletygarwch)

Llawn-amser am gyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2021

Amser Tymor yn Unig (36 wythnos)

Graddfa 3: £19,459 - £20,825 y flwyddyn (pro rata)

Bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar y nifer o wythnosau a weithir dros weddill y flwyddyn academaidd.

£15,444 - £16,528 am 36 wythnos. 

Diben y Swydd: Cefnogi darpariaeth rhaglen arloesol ar gyfer dysgwyr lefel mynediad gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), yn ein siop goffi newydd ar y campws (menter masnachol). 

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â’r tiwtor/asesydd i ddarparu profiad person-ganolog a chefnogol iawn. Defnyddio cyfarwyddiadau systematig hyfforddedig (TSI) i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i ddysgu tasgau a rolau mewn amgylchedd gwaith go iawn, gan ddefnyddio swydd-broffilio. Gweini ar gwsmeriaid a chefnogi dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r nodweddion sydd eu hangen i fod yn annibynnol a dod o hyd i swyddi â thâl.

Bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a phrofiad o gyflwyno hyfforddiant a chymorth ymarferol i ddysgwyr. Bydd gennych brofiad perthnasol o gyflwyno sgiliau arlwyo a gweithredu gwasanaethau bwyd (siop goffi, siop fwyd, bwyty neu debyg).

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell trwy fideo gynadledda, felly mae angen mynediad i gyfrifiadur neu ddyfais sydd â gwe-gamera.