Internship in Heavy Vehicle/Construction Plant Maintenance

(1 Year Fixed Term - £18,224 - £19,112 Scale 2)

The Opportunity

We believe that every person has a chance to be the best they can be for themselves and the best they can be for others. Bridgend College offers you a unique opportunity to work within the sector of your choice, be line managed by an experienced manager with years of industry and lecturer experience, and you will be assigned a mentor who will support and challenge you to be the best that you can be. 

During the 1 year placement, you will rotate through different areas of the Engineering department - Plant, Heavy, and Light Vehicle. You will need to have a L3 Qualification in Construction Plant or Heavy Vehicle Maintenance and be driven and self-motivated to achieve results and find solutions.

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 17/09/2020

About You

We are looking for individuals who share the same values as Bridgend College and who have the following personal qualities:

  • Adaptable to different environments and audiences
  • Excellent communicator
  • Ability to work well in a diverse team with both colleagues and learners
  • Has an eye for detail and high quality output
  • Welsh speaking would be beneficial but not essential

A DBS check will be required for this role.

About Bridgend College

We are officially a ‘Double Excellent’ College?. 

Bridgend College was listed as number 24 in The Sunday Times Best 100 Not For Profit Organisations? to work for 2020. CEO & Principal Simon Pirotte was crowned Director of the Year Public/Third Sector at the IoD Awards, 2018. And most recently, Bridgend College was announced winner of ‘FE College of the year’ by TES FE Awards 2019.

We are committed to every individual staff member’s continued professional development (CPD). 

Be All That You Can Be.

Interniaeth - Cynnal a Chadw Peiriannau Adeiladwaith / Cerbydau Trwm

(Cyfnod Penodol o 1 Flwyddyn - £18,224–£19,112 Graddfa 2)

Y Cyfle

Rydyn ni’n credu bod gan bawb gyfle i fod y gorau y gallant fod er lles eu hunain, ac i fod y gorau y gallant fod er lles eraill. Mae Coleg Penybont yn rhoi cyfle unigryw i chi weithio yn eich sector dewisol o dan reolwr llinell profiadol sydd â blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant ac fel darlithydd, gyda mentor a fydd yn eich cefnogi ac eich herio chi i fod y gorau y gallwch fod. 

Yn ystod y lleoliad 1 flwyddyn, byddwch yn gweithio mewn meysydd gwahanol yn yr Adran Beirianneg: Cerbydau Trwm, Ysgafn a Pheiriannau. Bydd angen cymhwyster L3 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Trwm neu Beiriannau Adeiladwaith. arnoch, a bydd angen i chi fod yn gryf eich cymhelliad ac yn awyddus i gyflawni canlyniadau a dod o hyd i ddatrysiadau.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth am swyddi isod: 

Pecyn gwybodaeth

Dyddiad cau: 17/09/2020

Amdanoch Chi

Rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n rhannu’r un gwerthoedd â Choleg Penybont, ac sy’n meddu ar y rhinweddau personol canlynol:

  • Hyblyg i addasu i amgylcheddau a chynulleidfaoedd gwahanol
  • Cyfathrebwr rhagorol
  • Gallu gweithio’n dda gyda chydweithwyr a dysgwyr mewn tîm amrywiol
  • Gofal am fanylder ac yn cynhyrchu allbwn o ansawdd dda
  • Manteisiol fyddai medru’r Gymraeg, ond nid yw’n hanfodol

Bydd gwiriad DBS yn ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Am Goleg Penybont

Rydyn ni’n swyddogol yn goleg ‘Dwbl Ragorol’.

Rhoddwyd Coleg Penybont yn y 24ain safle ar restr y Sunday Times o’r 100 cwmni nid-er-elw gorau i weithio iddynt yn 2020. Enillodd y Pennaeth a Phrif Weithredwr, Simon Pirotte, y wobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn yn y Trydydd Sector yn seremoni wobrwyo IoD yn 2018. Yn fwy diweddar, enillodd Coleg Penybont wobr ‘Coleg Addysg Bellach y Flwyddyn’ yn seremoni wobrwyo addysg bellach TES yn 2019.

Rydyn ni’n ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus bob un aelod staff. 

Byddwch Bopeth y Gallwch Fod.