Casual Agricultural Technician

Location Pencoed Campus

You will assist with the lambing season and assist with the health, welfare and euthanasia as required. You will be required to assist with the maintenance of the land and associated areas to include:- grassland management and fencing, indoor and outdoor enclosures and housing facilities. 

You will possess good knowledge of general agriculture and sheep production and be self-motivated with the ability to work unsupervised and methodically. 

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Closing Date: 17/09/2020

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.


Cynorthwyydd Amaethyddiaeth Achlysurol

GBP 9.32 yr awr

Byddwch yn cynorthwyo gyda'r tymor wyna ac yn cynorthwyo gydag iechyd, lles ac ewthanasia yn ôl yr angen. Bydd gofyn i chi gynorthwyo gyda chynnal a chadw'r tir a'r ardaloedd cysylltiedig i gynnwys: - rheoli a ffensio glaswelltiroedd, llociau dan do ac awyr agored a chyfleusterau tai.

Bydd gennych wybodaeth dda am amaethyddiaeth gyffredinol a chynhyrchu defaid a byddwch yn hunan-ysgogol gyda'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth ac yn drefnus.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth am swyddi isod: 

Pecyn gwybodaeth

Dyddiad cau: 17/09/2020

Sylwch: Cynhelir cyfweliadau o bell drwy gynadledda fideo felly mae angen mynediad i GYFRIFIADUR/dyfais gyda gwefr.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr.  Rydym yn cymhwyso proses drylwyr o wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad manylach y DBS ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

To apply for this role, please follow the link.