Lecturer in Motor Vehicle

Part time: 18.5 hours per week & Permanent 

Unqualified: GBP 20,020 - GBP 23,626 per annum (pro rata)

Qualified: GBP 23,626 - GBP 39,401 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity at Bridgend College, join our passionate and enthusiastic team and make a difference in our students' lives! This role is ideal for anyone considering moving from industry and going into lecturing. Your skills and knowledge from industry will provide invaluable learning experiences for our students. At Bridgend College, we pride ourselves on developing staff and if you have no experience in teaching, we will provide the training, mentoring and support to ensure that you gain the relevant skills and confidence in this role. There also may be opportunities for candidates to enrol on a PGCE course to further enhance their skills.

You will plan, develop, deliver and evaluate the curriculum content of learning programmes providing excellent training across a range of full and part time programmes. You will have recent professional and teaching experience across the range of skills for Automotive Technologies and have experience of Light Vehicle Technologies. You will hold a Level 3 Automotive VCQ or equivalent, recognised Assessor awards and a teaching qualification, or be prepared to obtain this. It would also be ideal if you have experience of emerging automotive technologies and hold electric/hybrid vehicle qualifications.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

  • An innovative, friendly, dynamic workforce
  • Free parking
  • Fantastic Learning & development opportunities
  • Very generous annual leave entitlement 
  • Free access to the Gym suite

Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Please apply via the link.

Darlithydd Technoleg Cerbydau Modur

Rhan Amser: 18.5 awr Yr Wythnos

Digymhwyster: GBP 20,020 - GBP 23,626 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: GBP 23,626 - GBP 39,401 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle newydd cyffrous yng ngholeg Penybont, i ymuno a thim ardderchog sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr! Mae'r rol yma yn berffaith i unrhyw un sydd am symud o ddiwydiant i ddarlithio. Bydd eich sgiliau a dealltwriaeth gyfoes yn rhoi cyfleu cyfle rhagorol i ein myfyrwyr datblygu eu sgiliau. Yng Ngholeg Penybont rydym yn falch iawn o sut rydym yn datblygu ein staff, ac os nad oes gennych brofiad o addysgu o'r blaen byddwn yn rhoi hyfforddiant i sicrhau byddwch yn datblygu'r sgiliau perthnasol a hyder i wneud y rol yma. Bydd hefyd cyfle i rai ymgeiswyr cofrestri am gwrs TAR i wellau eu sgiliau'n bellach.

Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn cyflwyno ac yn gwerthuso cynnwys y cwricwlwm sy'n darparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn amser a rhan amser. Bydd gennych brofiad proffesiynol ac addysgol diweddar ar draws yr amrywiaeth o sgiliau Technolegau Modurol, a bydd gennych brofiad o Dechnolegau Cerbyd Ysgafn. Bydd gennych VCQ Modurol Lefel 3 neu gyfwerth, gwobrau Aseswr cydnabyddedig a chymhwyster addysgu, neu byddwch yn barod i ennill hyn. Fe fyddai hefyd yn ddelfrydol os oes gennych chi brofiad o dechnolegau modurol newydd a bod gennych chi gymhwysterau cerbydau trydan/hybrid.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig

Parcio am ddim

Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu

Hawl gwyliau blynyddol hael iawn 

Mynediad am ddim i'r gampfa

Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.