Part Time Casual Community Learning Tutors - Art

Painting with Acrylics
Oil Painting
Watercolours

Do you have a passion, skill or skills in either acrylics, oil painting or watercolours that you want to share with us?

We are looking for enthusiastic and motivated individuals to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification.

These part time courses are looking to be delivered in the evenings and/or weekends.

Your Tasks:

 • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend.
 • Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments.
 • Supervise a work area to ensure safety is met.
 • And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others.
 • Proactive work ethic.
 • Natural ability to support and motivate.
 • An efficient & effective work ethic.
 • Experience gained in a skill (as listed above).
 • Educated to Level 3/4 standard (E.g. NVQ/City & Guilds/VTCT).
 • Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Please apply via the link.

Tiwtoriaid Dysgu Cymunedol Rhan Amser mewn Celf

Peintio ag Acryligion
Peintio Olew
Dyfrlliwiau

Oes gennych chi awch am, a sgiliau mewn peintio ag acryligion, olew neu ddyfrlliwiau yr hoffech eu rhannu a ni?

Rydyn ni'n chwilio am unigolion brwdfrydig a chryf eu cymhelliad i drosglwyddo eu gwybodaeth, eu doethineb a'u profiad er mwyn helpu myfyrwyr i ennill cymhwyster a gydnabyddir gan Agored Cymru.

Bwriedir cyflwyno'r cyrsiau rhan amser hyn yn ystod y nosweithiau a/neu ar benwythnosau.

Eich Tasgau:

 • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Trosglwyddo eich profiad, eich sgiliau a'ch gwybodaeth am y diwydiant i ddysgwyr mewn rhaglenni dysgu ac asesiadau.
 • Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau y bodlonir gofynion diogelwch.
 • A chofiwch, os nad oes gennych brofiad blaenorol fel tiwtor, ond mae profiad gennych yn y diwydiant, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rol:

 • Unigolyn sy'n frwdfrydig ac yn greadigol, ac sy'n gweithio'n dda ag eraill.
 • Etheg gwaith ragweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Etheg gwaith effeithlon ac effeithiol
 • Profiad mewn sgil (fel rhestrwyd uchod)
 • Wedi cael addysg hyd at safon Lefel 3/4 (e.e. NVQ / City & Guilds / VTCT)
 • Mwynhau datblygu perthnasau diddorol a myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.