Casual Sculpture Tutor

Do you have a passion, skill or skills in sculpture that you want to share with us? We are looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their knowledge, wisdom and experience to help students gain an Agored Cymru recognised qualification.

The successful candidate must have knowledge of:

 • Subtractive techniques.
 • Modelling techniques.
 • Sound and light techniques.
 • Kinetic techniques.
 • Environmental sculpture techniques.

These part time courses are looking to be delivered in the evenings and/or weekends.

Your Tasks:

 • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend.
 • Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments.
 • Supervise a work area to ensure safety is met.

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others.
 • Proactive work ethic.
 • Natural ability to support and motivate.
 • An efficient & effective work ethic.
 • Experience gained in a skill (as listed above).
 • Educated to Level 3/4 standard (E.g. NVQ/City & Guilds/VTCT).
 • Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Please apply via the link.

Tiwtor Cerflunwaith Achlysurol
£18.00 yr awr

Oes gennych chi awch am a sgiliau mewn cerflunwaith yr hoffech eu rhannu a ni? Rydyn ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i drosglwyddo ei wybodaeth, ei ddoethineb a'i brofiad er mwyn helpu myfyrwyr i ennill cymhwyster a gydnabyddir gan Agored Cymru.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod a dealltwriaeth o:

 • Technegau tynnol
 • Technegau modelu
 • Technegau sain a golau
 • Technegau cinetig
 • Technegau cerflunwaith amgylcheddol

Eich Tasgau:
Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.
Trosglwyddo eich profiad, eich sgiliau a'ch gwybodaeth am y diwydiant i ddysgwyr mewn rhaglenni dysgu ac asesiadau.

Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau y bodlonir gofynion diogelwch.

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad blaenorol fel tiwtor, ond mae profiad gennych yn y diwydiant, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rol:

 • Unigolyn sy'n frwdfrydig ac yn greadigol, ac sy'n gweithio'n dda ag eraill.
 • Etheg gwaith ragweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Etheg gwaith effeithlon ac effeithiol
 • Profiad mewn sgil (fel rhestrwyd uchod)
 • Wedi cael addysg hyd at safon Lefel 3/4 (e.e. NVQ / City & Guilds / VTCT)
 • Mwynhau datblygu perthnasau diddorol a myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.