Gower College Swansea

Student Support Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£27,830.00 - £29,685.00 Pro Rata
Posted
14 Oct 2019
Closes
28 Oct 2019
Ref
OCT20190627
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Temporary maternity cover for 7 months.

Gower College is seeking a temporary Student Support Officer to support identified at risk students to ensure that they are retained on their courses and achieve their potential.

This is a rewarding role which will require you to identify and mentor at risk learners and refer them to the appropriate support mechanisms. Applicants will have a degree or equivalent qualification in Social Work or Safeguarding. Experience of working with 14-19 year old in a social work environment is required. Excellent communication and interpersonal skills are essential, with the confidence to communicate to different groups of people.

In addition you will need to demonstrate initiative and good IT skills. Entry level Welsh Language skills are desirable for this post.

Flexibility is essential to work across different College sites and on weekends and evenings when necessary.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please apply via the link.

Swyddog Cymorth Myfyrwyr

Mae Coleg Gwyr yn ceisio llenwi rôl Swyddog Cymorth Myfyrwyr. Diben y rôl fydd cefnogi myfyrwyr a nodwyd sydd mewn risg er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cadw ar eu cyrsiau ac yn cyflawni eu potensial.

Mae hon yn rôl gwerth chweil a fydd yn gofyn i chi nodi a mentora dysgwr mewn risg a’u cyfeirio at y mecanweithiau cefnogi priodol. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd neu gymhwyster cyfwerth mewn Gwaith Cymdeithasol. Mae profiad o weithio gyda phobl 14-19 oed neu mewn amgylchedd gwaith cymdeithasol yn ofynnol.

Bydd gan ymgeiswyr radd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol. Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc 14-19 mlwydd oed mewn amgylchedd ieuenctid, cymunedol, addysg neu waith cymdeithasol yn ofynnol. Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych yn hanfodol, gyda’r hyder i gyfathrebu gyda grwpiau gwahanol o bobl.

Yn ogystal â hynny bydd angen i chi arddangos menter a sgiliau TG da. Mae sgiliau Cymraeg lefel mynediad yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae hyblygrwydd yn hanfodol i weithio ar draws safleoedd gwahanol y Coleg ac ar benwythnosau a nosweithiau pan fo angen.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

CYFNOD MAMOLAETH O 7 MIS – DROS DRO