Facilities Manager

Bridgend College is an award-winning Further Education College.  Our college mission statement - 'Be all that you can be' encapsulates our passion and drive. We work relentlessly to ensure our students and staff can thrive and achieve; this is reflected in us being named as one of the Sunday Times Top 100 best places to work (2017).

Building on an impressive period of continued expansion we are now seeking to appoint a Facilities Manager who brings a proven track record of achieving standards, growth and delivering results within a FE and/or Commercial Sector.

Reporting to the Vice Principal Resources, this role has overall responsibility for executing the strategic direction of a wide range of estates management, facilities management and operational services relating to the building environment to help implement and deliver the Estates Strategy for Bridgend College, as well as ensuring operational excellence and effectiveness.

Your proven track record in a senior management role, where you have contributed to both strategic and operational initiatives across a range of functions, within a complex sector, will be essential. A working knowledge of the issues affecting the FE sector will also be key to your success.

The broad areas of responsibility and the benefits associated with the role are outlined in the job pack on our website listing (as linked below) and portfolios will be aligned to the skill set and experience of the successful candidate.

Closing Date: 27th October 2019
Interview Date: 4th November 2019

Please apply via the link.

Rheolwr Cyfleusterau
Cyflog: GBP 47,492-GBP 50,087
Math o Gytundeb: Parhaol - Llawn Amser

Mae Coleg Penybont yn goleg Addysg Bellach arobryn. Mae datganiad cenhadaeth ein coleg - 'Byddwch yn Bopeth y Gallwch Fod' - yn crynhoi ein hangerdd a'n penderfyniad. Rydym yn gweithio'n ddidostur i sicrhau bod ein myfyrwyr a'n staff yn gallu ffynnu a chyflawni. Adlewyrchir hyn y ffaith y cawsom ein henwi fel un o'r 100 lle gorau i weithio gan y Sunday Times (2017).

Wrth adeiladu ar gyfnod trawiadol o dyfiant parhaus, rydyn ni nawr am benodi Rheolwr Cyfleusterau sydd a record brofedig o gyflawni safonau, tyfiant a chanlyniadau yn y sector AB a/neu Fasnachol.

Wrth adrodd i'r Dirprwy Bennaeth ar gyfer Adnoddau, mae'r rol hon yn gyfrifol am bennu cyfeiriad strategol ystod eang o wasanaethau rheoli ystadau, rheoli cyfleusterau a gwasanaethau gweithredol sy'n gysylltiedig a'r amgylchedd adeiledig er mwyn helpu gweithredu a chyflawni Strategaeth Ystadau Coleg Penybont, yn ogystal a sicrhau rhagoriaeth ac effeithiolrwydd gweithredol.

Bydd eich record brofedig mewn rol uwch reoli, lle rydych chi wedi cyfrannu at ymgyrchoedd strategol a gweithredol ar draws amrywiaeth o swyddogaethau, ac mewn sector cymhleth, yn hanfodol. Bydd gwybodaeth weithredol am y problemau sy'n gwynebu'r sector AB hefyd yn allweddol i'ch llwyddiant.

Mae'r meysydd cyfrifoldeb eang a'r buddion sy'n gysylltiedig a'r rol wedi'u crynhoi yn y pecyn swydd yn ein hysbyseb ar y wefan (dolen isod), a bydd portffolios yn cael eu halinio a sgiliau a phrofiad yr ymgeisydd llwyddiannus.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2019
Dyddiad Cyfweld: 4 Tachwedd 2019