Gower College Swansea

Further Education part time Assessor (Science)

Location
Tycoch, Swansea
Salary
£18,816.80 Per Annum
Posted
03 Oct 2019
Closes
16 Oct 2019
Ref
AUG20192862
Subject Area
Science
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Gower College Swansea is looking for an enthusiastic and motivational individual to assess learners within the Maths, Science and Social Science Department.  This is a fantastic opportunity to pass on your skills at Further Education level and inspire the next generation.  Programmes of study delivered within this sector include the Level 3 Diploma in Applied Science and Level 3 NVQ Diploma in Laboratory and Associated Technical Activities (Industrial Science pathway). 

Working in a vibrant and positive learning environment, you will be responsible for assessing Technical Apprentices in the workplace at levels 2 and 3.  The ideal candidates will be highly knowledgeable, have a strong science background and be able to demonstrate evidence of assessing learners on a similar pathway. You will also possess enthusiasm, a self-sufficient attitude, coupled with the motivation and commitment to support learners to achieve the timely completion of their qualifications.

With recent working knowledge and experience in an education or industrial laboratory setting, you will ideally hold an Assessor Award (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 or Training Assessment qualification) and must be educated to Level 2 in English and Maths (GCSE or equivalent).

As the post involves travelling to a number of employers, applicants will need a Full UK Driving Licence and access to a vehicle.  A willingness to work outside of the normal College term dates is also essential for this role.

This is a part time role.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Please apply via the link.

Asesydd rhan-amser addysg bellach (gwyddoniaeth)

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ysbrydoledig i asesu dysgwyr o fewn yr adran Mathemateg, Gwyddoniaeth a Gwyddor Cymdeithasol. Dyma gyfle ardderchog i unigolyn drosglwyddo ei sgiliau ar lefel Addysg Bellach ac i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf. Mae’r rhaglenni sy’n cael eu darparu o fewn y sector yn cynnwys Diploma Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Diploma Labordy NVQ Lefel 3 a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig (llwybr Gwyddoniaeth Diwydiannol). Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd bywiog a phositif a byddwch yn gyfrifol am asesu Prentisiaid Technegol lefelau 2 a 3 yn y gweithle. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn wybodus iawn, yn meddu ar gefndir cadarn mewn gwyddoniaeth ac yn gallu dangos tystiolaeth o asesu dysgwyr ar lwybr tebyg. Byddwch hefyd yn unigolyn brwdfrydig, hunan-hyderus ac yn ymrwymedig i gefnogi dysgwyr i gyflawni eu cymwysterau yn amserol.

Gyda gwybodaeth a phrofiad gwaith diweddar mewn lleoliad addysg neu labordy diwydiannol, bydd gennych (yn ddelfrydol) Gymhwyster Asesu (CAVA, TAQA, A1, D32/D33 neu gymhwyster Asesu Hyfforddiant) a rhaid i chi fod wedi’ch addysgu i Lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (TGAU neu’r cyfwerth).

Gan fod y rôl yn cynnwys teithio i nifer o gyflogwyr gwahanol, rhaid i ymgeiswyr feddu ar Drwydded Yrru Lawn o’r DU a rhaid iddynt gael mynediad i gerbyd. Mae parodrwydd i weithio y tu allan i ddyddiadau tymhorau arferol y Coleg hefyd yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Mae hon yn rôl ran-amser.

Gall ymgeiswyr gyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg a ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Fe fydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach. Bydd gofyn i chi gofrestru â Ch.yngor Gweithlu Addysg Cymru yn ogystal. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).