B-wbl Administrator

Pembrokeshire College is looking for an innovative administrator with a passion for systems and processes to join the B-wbl Consortium Team.  You will be involved in the development and administration of a digital solution for paperwork and learning resources as well as organising meetings and communication for the team and a consortium of training providers.  

Salary Details:             
£17,620- £20,002 pro rata (equivalent to £9.14– £10.40 per hour)                     

Hours of Work:
37 hours per week over 5 days

Contract Type:
Salaried, Full– time

Holiday Entitlement:
28 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays per annum

Qualifications:
It is highly desirable to hold a relevant level 3 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy. 

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midday, Friday 4th October 2019

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk


Gweinyddwr B-wbl

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am weinyddwr deinamig ac arloesol sydd ag angerdd am systemau a phrosesau i ymuno â Thîm Consortiwm B-wbl. Byddwch yn ymwneud â datblygu a gweinyddu datrysiad digidol ar gyfer gwaith papur ac adnoddau dysgu ynghyd â threfnu cyfarfodydd a chyfathrebu ar gyfer y tîm a chonsortiwm o ddarparwyr hyfforddiant.

Manylion Cyflog:
£17,620 - £20,002 pro rata (cyfwerth â £9.14 – £10.40 yr awr)

Oriau Gwaith:
37 awr yr wythnos dros 5 diwrnod

Math o Gontract:
Cyflog, Llawn-amser

Hawl Gwyliau:
28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc y flwyddyn

Cymwysterau:   

Mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3 perthnasol. Os heb cymhwyster felly, bydd rhaid cyflawni o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl ar gyfer gweithlu’r oedolion a phlant cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Gwener 4 Hydref 2019 

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk