Gower College Swansea

Lecturer - Automotive Engineering

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£20,020.00 - £39,401.00 Per Annum
Posted
18 Sep 2019
Closes
09 Oct 2019
Ref
SEP20196957
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gower College Swansea is seeking a qualified and experienced Automotive lecturer to join our successful Engineering department.

You will plan, prepare, and deliver high quality teaching and learning across a range of courses in Motor Vehicle from Level 1 to Level 3, motivating and inspiring learners to reach their full potential. The topic areas you are likely to deliver include: Vehicle maintenance, workshop processes, Electrical Fuel and ignition systems, Electronics, Hybrid, air-conditioning, Transmission systems, chassis systems and workshop processes 

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. Committed to continuous improvement and quality, you will contribute to curriculum development and assist with the planning and marketing of courses.

Educated to at least Level 3 or equivalent in a relevant area, with a grade C or above in a Level 2 literacy and numeracy qualification, you should also possess a recognised teaching/training qualification or be prepared to work towards one.

A clear and confident communicator, you will have excellent organisational, leadership and problem solving skills and the ability to work flexibly, on your own initiative and as part of a team.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Darlithydd - Peirianneg Modurol

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ddarlithydd Modurol cymwysedig a phrofiadol i ymuno â’n adran Beirianneg lwyddiannus.

Byddwch yn cynllunio, yn paratoi ac yn darparu profiad ddysgu ac addysgu o ansawdd uchel i ystod eang o gyrsiau Cerbydau Modur (Lefel 1 i Lefel 3) a bydd gofyn i chi annog ac ysbrydoli dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn. Dyma’r meysydd pwnc y byddwch yn debygol o’u cyflwyno: Cynnal a Chadw Cerbydau, prosesai mewn gweithdai, Tanwydd Trydanol a systemau tanio, electroneg, hybrid, systemau trawsyrru a systemau siasi.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaaethau dysgu, gan gynnwys y defnydd o TGD, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd mewn dysgu ac addysgu a chyflawni targedau cwrs fel rhan o gadw a chyrrhaeddiad. Byddwch yn ymrwymedig i welliant ac ansawdd parhaus, byddwch yn cyfrannu ar ddatblygu’r cwricwlwm ac yn helpu gyda’r gwaith o gynllunio a marchnata cyrsiau.

Wedi’ch addysgu i Lefel 3 (o leiaf) mewn maes perthnasol, bydd gennych radd C neu uwch mewn cymhwyster llythrennedd a rhifedd lefel 2, yn ogystal â chymhwyster addysgu/hyfforddi cydnabyddedig. Os nad oes gennych chi gymhwyster o’r fath, dylech fod yn barod i weithio tuag at ennill un.

Fel cyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych sgiliau trefnu ardderchog, sgiliau arwain a datrys problemau yn ogystal â’r galllu i weithio’n hyblyg, ar liwt eich hun ac fel rhan o dîm.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).