Assessor in Adult Healthcare

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an assessor/s to work with candidates in their workplace to enable them to gain the new QCF Diploma qualifications. The role will include undertaking assessments in the workplace, assisting candidates in the preparation of their portfolio of evidence, carrying out progress reviews and regularly liaising with both candidates and employers. 

Salary Details:

£22,260– £24,103 BAR £24,889 - £27,654 pro rata
(equivalent to  £11.57- £12.53 BAR £12.94- £14.37 per hour)

Hours of Work:

Full Time (37 hours per week) but both full time and part time will be considered  for the right candidate.

Contract Type:

Salaried - Fixed Term until 31/07/2020

Qualifications:

Hold a Care/Management qualification at minimum Level 3.
Ideally you will also hold a recognised teaching/assessing qualification (such as TDLB, D32, D33 or A1 Award) and an Internal Verification Qualification. If you do not hold this qualification, Pembrokeshire College will support you in gaining this during your employment, within an agreed timescale.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

This is a highly flexible role that can often be worked around other commitments.  It is a requirement to have access to transport as frequent travel is critical to the position.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 29th September 2019

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Asesydd mewn Gofal Iechyd i Oedolion

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi asesydd/aseswyr i weithio gydag ymgeiswyr yn eu gweithle i'w galluogi i ennill y cymwysterau Diploma QCF newydd. Bydd y rôl yn cynnwys cynnal asesiadau yn y gweithle, cynorthwyo ymgeiswyr i baratoi eu portffolio o dystiolaeth, cynnal adolygiadau cynnydd a chysylltu'n rheolaidd ag ymgeiswyr a chyflogwyr.

Manylion Cyflog:

£22,260 - £24,103 BAR £24,889 - £27,654 pro rata
(cyfwerth â £11.57- £12.53 BAR £12.94 - £14.37 yr awr)

Oriau Gwaith:

Llawn Amser (37 awr yr wythnos) ond bydd llawn-amser a rhan-amser yn cael eu hystyried ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Math o Gontract:

Cyflog - Tymor Penodol tan 31/07/2020

Cymwysterau:

Yn meddu ar gymhwyster Gofal/Rheoli ar o leiaf Lefel 3.
Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd gymhwyster dysgu/asesu cydnabyddedig (fel TDLB, D32, D33 neu Ddyfarniad A1) a Chymhwyster Gwirio Mewnol. Os nad ydych yn meddu ar y cymhwyster hwn, bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i gyflawni hyn yn ystod eich cyflogaeth, o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae hon yn rôl hynod hyblyg y gellir ei gweithio yn aml o amgylch ymrwymiadau eraill. Mae'n ofynnol cael mynediad at gludiant gan fod teithio'n aml yn hanfodol i'r safle.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl ar gyfer gweithlu’r oedolion a phlant cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 29ein Medi 2019

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk