Care Assistant

Both Full Time & Part Time Roles Available 

Hours can include: 7am-9am & 3.45pm-10.45pm

Flexible working and job share available

This will include active participation in and the supervising of extra-circular social and recreational activities and you will also help support learners to engage with taught sessions in their activity programmes.  

You will be required to assist in the total welfare provision for the students including personal care, regular report writing and to attend meetings regarding residential students in your care.  

You will hold an NVQ Level 2 in Care as a minimum or be prepared to achieve this within the first year and/or have previous experience of working in the care sector, especially with young adults with additional needs.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

We are not accepting agency applications for this role.

Closing date for this role is 26th September 2019

Please apply via the link.

Cyorthwyydd Gofal 

Llawn Amser a Rhan Amser 

Fel rhan o'r swydd hon, bydd rhaid cymryd rhan weithredol wrth oruchwylio gweithgareddau cymdeithasol a hamddenol allgyrsiol, a byddwch hefyd yn cefnogi dysgwyr I ymgyslltu a sesiynau dysgedig yn eu rhadlenni gweithgareddau. 

Bydd hefyd gofyn I chi gynorthwyo yn y ddarpariaeth les lawn at gyfer y myfyrwyr, gan gynnwys gofal personol, ysgrifennu adroddiadau rheolaidd, a mynychu cyfarfodydd ynghylch myfyrwyr preswyl preswyl dan eich gofal.  

Bydd gennych gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Gofal o leiaf, neu byddwch yn barod I gyflawni hyn yn ystod eich blwyddyn gynfa yn y swydd, a/neu bydd gennych brofiad blaenorol o weithio yn y sector gofal, gan weithio gyda phobl ifanc ag anghenion ycwanegol yn enwedig.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times! 

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 26/09/2019