Bilingual Tutor (through the medium of Welsh/English) Health and Social Care

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an enthusiastic and proactive Bilingual Tutor with excellent Welsh language skills, to work within the Health and Childcare Department.  This is a new post which has been funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Grant which aims to support learners to study through the medium of Welsh and develop learners’ Welsh language skills.

Salary Details:

Scale BS18 - 25 BAR 26 - 29
Currently £20,002 - £24,103 BAR £24,889 - £27,654 pro rata
(equivalent to £10.40 - £12.53 BAR £12.94 - £14.37 per hour)

Hours of Work:

0.6 FTE - 22 hours per week

Contract Type:

Salaried - fixed term to 30 June 2020 (project funded)

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Sunday 29th September 2019

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Tiwtor Dwyieithog
(trwy gyfrwng y Gymraeg/Saesneg)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Tiwtor Dwyieithog brwdfrydig a rhagweithiol gyda sgiliau iaith Cymraeg rhagorol, i weithio yn yr Adran Iechyd a Gofal Plant. Mae hon yn swydd Newydd, wedi’i hariannu gan Grant Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd â’r nod o gynorthwyo dysgwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu sgiliau Cymraeg dysgwyr.

Manylion Cyflog:

Graddfa BS18 - 25 BAR 26 - 29
Ar hyn o bryd £20,002 - £24,103 BAR £24,889 - £27,654 pro rata
(cyfwerth â £10.40 - £12.53 BAR £ 12.94 - £14.37 yr awr)

Oriau Gwaith:

0.6 CLlA - 22 awr yr wythnos

Math o Gontract:

Cyflog edig - tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2020 (wedi'i ariannu gan y prosiect)

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl ar gyfer gweithlu’r oedolion a phlant cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar da yn y Gymraeg / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr Rhannu Swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 29th Medi 2019

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk