Payroll Officer

Pembrokeshire College is seeking an experienced payroll specialist to join the high performing Human Resources & Payroll department in order to offer a high-quality payroll service for 500+ employees.  This is a fast paced and intensive working environment, and if you are energetic, enthusiastic and interested in driving forward the College’s commitment to automation of all payroll functions, this could be the role for you.

Hours of work:

37 hours per week over 5 days

Holiday Entitlement:

28 days annual leave plus 8 Bank holidays per annum

Qualifications:

A financially relevant level 4 professional qualification is highly desirable.  If not held, the level 4 Diploma in Payroll Management would need to be undertaken and achieved within an agreed timescale.

Experience:

It is essential to have significant recent experience of payroll functions and calculations. It is also essential to have excellent IT, communication, numerical and literacy skills, together with the ability to set your own priorities, work flexibly and work on your own initiative. 

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date: Midnight, Wednesday 25th September 2019

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Swyddog Cyflogres

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am arbenigwr cyflogres profiadol i ymuno â'r adran Adnoddau Dynol a Chyflogres sy'n perfformio'n dda er mwyn cynnig gwasanaeth cyflogres o ansawdd uchel i 500+ o weithwyr. Mae’n amgylchedd gwaith cyflym a dwys, ac os ydych chi'n egnïol, yn frwdfrydig ac â diddordeb mewn gyrru ymrwymiad y Coleg ymlaen i awtomeiddio'r holl swyddogaethau cyflogres, gallai hyn fod yn rôl i chi.

Oriau gwaith:

37 awr yr wythnos dros 5 diwrnod

Hawl Gwyliau:

28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc y flwyddyn

Cymwysterau:

Mae cymhwyster proffesiynol lefel 4 sy’n berthnasol yn ariannol yn ddymunol iawn. Os heb gymhwyster felly, byddai angen ymgymryd â'r Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Cyflogres a'i chyflawni o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Profiad:

Mae'n hanfodolbod â phrofiad diweddar sylweddol o swyddogaethau a chyfrifiadau cyflogres. Mae hefyd yn hanfodol bod â sgiliau TG, cyfathrebu, rhifiadol a llythrennedd rhagorol, ynghyd â'r gallu i osod eich blaenoriaethau eich hun, gweithio'n hyblyg a gweithio ar eich liwt eich hun.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar da yn y Gymraeg / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr Rhannu Swyddi.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar da yn y Gymraeg / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr Rhannu Swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Mercher 25ain Medi 2019

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk