Learner Transition Co-ordinator

Pembrokeshire College is looking to appoint a Learner Transition Co-ordinator as part of the Faculty of Inclusion to ensure that appropriate levels of guidance, information  and support are provided for learners with Additional Learning Needs at all stages of their learning programme and transition into, within and out of the College environment.

Salary Details:

£22,260—£24,103 pro rata equivalent to £11.57– £12.53 (per hour (fractionalised posts are paid in equal amounts over 12 months and the appropriate element of holiday pay will be incorporated into the calculation)

Hours of Work:

22 hours per week x 38 weeks per year
(The College academic year plus 2 administrative weeks)

Qualifications:

Qualified to a minimum Level 4 qualification or equivalent in a professional discipline. Maths and English GCSE at Grade C.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 22nd September 2019

For further information please contact Sian Thompson Head of Inclusion on 01437 753498 or s.thompson@pembrokeshire.ac.uk.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cydlynydd Pontio Dysgwyr

Mae Coleg Sir Benfro am benodi Cydlynydd Pontio Dysgwr fel rhan o'r Gyfadran Cynhwysiant i sicrhau bod lefelau priodol o arweiniad, gwybodaeth a chefnogaeth yn cael eu darparu i ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ar bob cam o'u rhaglen ddysgu a phontio i mewn ac allan o amgylchedd y Coleg.

Manylion Cyflog:

£22,260— £24,103 pro rata sy'n cyfateb i £11.57 – £12.53  (yr awr)
(telir swyddi ffracsiynol mewn symiau cyfartal dros 12 mis a bydd yr elfen briodol o dâl gwyliau yn cael ei cynnwys yn y cyfrifiad)

Oriau Gwaith:

22 awr yr wythnos x 38 wythnos y flwyddyn
(blwyddyn academaidd y Coleg ynghyd â 2 wythnos weinyddol)

Cymwysterau:

Yn gymwys i gymhwyster Lefel 4 o leiaf neu gyfwerth mewn disgyblaeth broffesiynol.
TGAU Mathemateg a Saesneg ar Radd C.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Nos Sul 22 Medi 2019

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sian Thompson Pennaeth Cynhwysiant ar 01437 753498 neu s.thompson@pembrokeshire.ac.uk.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk